ERC

30/7/10

Moció Demanant Dimisió Alcalde

Davant l’error d’un regidor del grup Municipal d’ABG, en la votació
del Ple passat, el grup Municipal d’ERC, i per evitar que aquest fets
es repeteixin, es veu amb l’obligació de presentar la següent moció.
Exposició dels fets:
En el Ple Extraordinari del passat 14 de Juliol, el Sr. Alcalde va fer
us d’un abús antidemocràtic al no deixar rectificar un vot per part
del regidor Sr. Lluís Suñé, d’ABG. Dita equivocació va permetre
configurar una majoria per l’ aprovació de la urgència per passar
a l’aprovació dels pressupostos municipals. inexistent en aquells
moments a la Sala de Plens.
En el Ple del mes de maig, vostè va deixar rectificar a una regidora
per el mateix error, ja que el beneficiava per la no aprovació d’una
moció.
En l’última Comissió informativa, es va acordar que durant la
setmana del 12 al 17 de juliol no es celebraria cap Ple, degut a la
Festa Major, i vostè Sr. Alcalde no ho va respectar.
Veiem molt mala fe, per convocar un Ple Extraordinari per aprovar
els pressupostos, quan tots estàvem informats de que faltaria
una regidora de l’oposició i del mateix grup polític per motius de
vacances.
Vostè ha aprovat els pressupostos d’una manera il·legítima, només
amb la minoria del seu govern i el vot equivocat d’un regidor.
La mateixa manera que vostè va aconseguir l’Alcaldia: amb un vot
il·legítim.
Estem cansats, de que vostè falti als principis bàsics de tots els
regidors, com és el cas que hem exposat i tants altres que podem
anomenar.
La manca d’informació i de consens, els canvis d’actitud, la no
predisposició de qualsevol proposta que porti l’oposició. I no
oblidem, els intents de desestabilitzar els grups municipals que
forment aquest Consistori. Son aquest motius els que el fan
governar d’una forma molt poc elegant i molt impròpia d’un Alcalde
elegit democràticament.
Per tot l’exposa’t:
Demanem la dimissió del Sr. Daniel Masagué, Alcalde de
Torredembarra, perquè aquest Ajuntament i el grup que representa,
CIU, quedin en una actitud positiva i democràtica davant del nostre
municipi, el qual no es mereix de cap manera el tracte que reben els
seus representant legítims.

Moció Aplicació Sentència Aigua

En data 17 de gener del 2008, i en acord de Ple, s’adjudica el
contracte d’abastament de l’Aigua, Clavegueram i Aigües Pluvials a
l’empresa guanyadora del concurs.
En data 5 de febrer del 2008, la Societat Sorea interposa contenciós
administratiu contra la resolució de l’Ajuntament de Torredembarra.
En data 17 de juny del 2009, la sentència dictada pel Jutge
diu:” Debo desestimar i desestimo el recurso contencioso
administrativo interpuesto por SOREA, contra el acuerdo de Pleno
del Ayuntamiento de Torredembarra de fecha 17 de enero del 2008,
por el que se desestiman las medidas provisionales de suspensión
del procedimiento y se adjudiaca el contrato de Gestión del servicio
Municipal de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento a
AQUALIA Gestión Integral del Agua, por ser ajustada a derecho, sin
expresa condena en costas”
Contra aquesta sentència Sorea interposa Recurs d’Apel·lació
En data18 de novembre del 2008, el Jutge dicta el següent: “
Que a lugar a la ejecucón provisional de la sentencia del 17 de junio
del 2009 previa garantia aportada por la ejecutante conforme a los
medios admitidos en derecho de la caución por valor de 12.000.000
de Euros”
Degut a la falta d’ingressos que pateixen totes les administracions
i l’endeutament agreujat del nostre en concret, l’Ajuntament no
es pot permetre fer gaires inversions. Tenir el contracte adjudicat
suposa uns ingressos al final de l’any que les arques municipals
s’estalviarien, ja que la diferencia d’estalvi es molt important. Quasi
100.000€ anuals.
Les inversions de 12.000.000€ més 2.000.000€ a fons perdut
per invertir en les nostres xarxes d’aigua potable i clavegueram,
que son tant necessàries i urgents al nostre municipi, tant per
seguretat, per salubritat i estalvi de consum, ja que molta quantitat
que l’Ajuntament paga, es perd. I les noves xarxes de pluvials, que
tots sabem i en patim les conseqüències quan plou.
Per tot l’exposa’t:
PRIMER:
Demanem al Alcalde, Sr. Daniel Masagué i emparats amb l’ Article
84 , la petició de l’execusció provisional de la sentencia de
l’adjudicació del contracte de l’Aigua, Clavegueram i pluvials
de Torredembarra.
L’article 84 diu el següent:
1. La interposició d'un recurs d'apel·lació no impedeix l'execució
provisional de la sentència
recorreguda.
Les parts afavorides per la sentència poden instar-ne l'execució
provisional. Quan d'aquesta
se'n puguin derivar perjudicis de qualsevol naturalesa, es poden
acordar les mesures que
siguin adequades per evitar o pal·liar els perjudicis esmentats. Es
pot exigir igualment la
prestació de caució o garantia per respondre dels perjudicis. En
aquest cas no es pot dur a
terme l'execució provisional fins que la caució o la mesura acordada
no estigui constituïda i
acreditada a les actuacions judicials.
2. La constitució de la caució s'ha d'ajustar al que estableix l'article
133.2.
3. No s'ha d'acordar l'execució provisional quan sigui susceptible de
produir situacions
irreversibles o perjudicis de reparació impossible.
4. Amb l'audiència prèvia de les altres parts per un termini comú de
tres dies, el jutge ha de
resoldre sobre l'execució provisional en el termini dels cinc dies
següents.
5. Quan qui insti l'execució provisional sigui una administració
pública, queda exempta de laprestació de caució.
SEGON
Demanem que l’Ajuntament pensi i actuï d’acord amb el benefici
general de la població i pensant amb la situació econòmica que
estem petin i que és pateix en general.
Demanem es complexi l’adjudicació d’un concurs fet legalment i
obertament
TERCER
Que l’Alcalde expliqui el motius del perquè no ha demanat
l’execució de la sentència quan està amprat per la llei, quan es
tracta d’una administració pública
L’Alcalde té l’obligació de donar explicacions al poble, quan no es
vol acceptar un procediment legal i beneficiós per la població.

22/7/10

Moció sobre gestió parking Filadors

El Grup Municipal d’ERC llur Secció Local, li fan arribar la següent
moció, la qual creiem que hauria d’haver estat deliberada tant pel
propi govern, com a tots els membres de l’oposició amb la suficient
antelació per evitar un altre increment de la despesa d’aquest
Ajuntament.
Creiem que degut a la situació en que es troba l’economia de tot el
país, vetllar acuradament pels interessos dels nostres contribuents
i per els recursos d’altra banda limitats de forma responsable per
invertir-los en serveis a la ciutadania, és si més no, el més correcta.
Per tal de poder gestionar de la forma més eficient possible
les infraestructures del nostre municipi, cal efectuar els estudis
pertinents sobre la viabilitat de les mateixes. Aquesta ha de ser la
base per tal de decidir el model d’explotació més eficaç.
Sabem de la decisió presa per aquest equip de govern, mitjançant
l’acta de la Junta de Govern Local, i que indica el inici del
procediment negociat sense publicitat, en el qual s’adjudicarà a
l’empresa guanyadora per un termini de sis mesos i que costarà a
les arques públiques la quantitat de 60.000€
Per tots aquest motius exposats, es proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
PRIMER:
Per tal de poder gestionar l’equipament “Pàrking Filadors” de la
forma més sostenible per a la hisenda local i en favor dels recursos
públics i humans, caldria fer una explotació del mateix, de forma
directa, amb els treballadors de la mateixa plantilla actual de
l’ajuntament i així optimitzar recursos i minimitzar els costos de la
mateixa explotació, aquests recursos humans, haurien de comptar
amb les persones que actualment formen part del les categories
professionals D i E que, consten dintre de la relació de llocs de
treball actuals i que amb 55 o més anys d’edat no poden realitzar
les tasques adscrites al seu lloc per a diferents causes entre elles la
mobilitat reduïda o d’altres.
SEGON:
Que s’iniciï l’estudi d’un pla de viabilitat per dur a terme la gestió
abans proposada amb la creació d’una empresa municipal de
gestió de recursos.
TERCER:
Que aquest acords es duguin a terme de forma immediata en el
cas que no hi hagués cap empresa guanyadora del procediment
iniciat o de forma contraria, al l’acabament del contracte actual.

Moció sobre la sentència TC

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’E.R.C. SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SOBRE L'ESTATUT D'AUTONOMIA I PER LA INDEPENDÈNCIA NACIONAL


La sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya el 28 de juny de 2010 suposa una retallada molt significativa d'aspectes fonamentals d'aquesta norma jurídica ratificada en referèndum per la ciutadania el 18 de juny de 2006. La declaració d'inconstitucionalitat de la totalitat o part de catorze articles i la restricció interpretativa sobre vint-i-sis més modifica en els aspectes fonamentals l'Estatut que la ciutadania de Catalunya va aprovar. Cal recordar, a més, que l'Estatut aprovat per les Corts Espanyoles ja incorporava una rebaixa molt substancial respecte del text aprovat al Parlament el 30 de setembre del 2005, i que ja afectava a parets mestres com la recaptació de tots impostos per part de la Generalitat, el control sobre grans infraestructures, la relació bilateral amb l'Estat, el reconeixement jurídic de Catalunya com a nació i la presència en organismes de la Unió Europea, entre altres aspectes, als quals cal sumar-hi els efectes de la sentència sobre la condició de la llengua catalana, la descentralització del poder judicial o l'eliminació del blindatge de competències de la Generalitat, entre d'altres.

D'aquesta manera, la sentència del Tribunal Constitucional declara la incompatibilitat de la voluntat expressada pel poble de Catalunya amb la Constitució. Amb aquesta decisió, s'exclou la voluntat de ser i decidir del poble de Catalunya del marc jurídic i constitucional espanyol. Aquest fet situa les institucions catalanes en la necessitat de defensar les decisions preses pel poble de Catalunya, de qui n'emana el seu poder i representació polítiques, i obliga al conjunt d'institucions, societat i forces polítiques catalanes a plantejar un nou horitzó basat en el dret del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur, sense cap altre límit que la seva voluntat expressada de forma lliure, democràtica i pacífica.


La ciutadania de Torredembarra i de Catalunya ja ha expressat, mitjançant la mobilització popular, la necessitat d'assolir aquest nou horitzó d'independència nacional. El passat 25 d'abril, la ciutadania de Torredembarra va impulsar la celebració d'una consulta popular sobre la independència de Catalunya, en la qual el suport a la independència va ser aclaparador. I el passat dissabte 10 de juliol, Catalunya ha viscut al manifestació més important de la seva història, amb més d'un milió i mig de catalans que han sortit als carrers de Barcelona en defensa de la voluntat del poble de Catalunya expressada en referèndum i en rebuig a la sentència d'un Tribunal Constitucional que deixa les aspiracions d'una part cada vegada més gran del poble de Catalunya fora del marc constitucional espanyol.

Per tot allò anteriorment exposat, l'Ajuntament de Torredembarra acorda:


1.Manifestar el seu rebuig a la vulneració de la voluntat popular que suposa la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia, i considera que amb aquesta decisió les institucions de l'Estat han exclòs la voluntat expressada pel poble de Catalunya del marc constitucional espanyol.


2.Instar al Parlament de Catalunya a iniciar un procés democràtic per tal que Catalunya assoleixi la seva independència nacional i es constitueixi en un estat independent, de dret, democràtic i social integrat a la Unió Europea, mitjançant la celebració d'un referèndum on aquest nou horitzó sigui sotmès a la decisió lliure i voluntària del conjunt del poble de Catalunya.


3. Instar a les institucions, forces polítiques, societat civil i ciutadania catalana a implicar-se plenament en la nova etapa històrica que s'obre en el camí cap a l'assoliment de la independència nacional.


4. Trametre aquests acords al Parlament de Catalunya i a la presidència de la Generalitat.


Torredembarra, 20 de juliol del 2010.

Convocatòria Plè Ordianri 22/7/2010

ORDRE DEL DIA
1.Aprovacio, si s'escau, de I'acta del Ple corresponent a la sessio ordinaria duta a terme en
data 20 de maig de 2010.
2. Assabentar els membres del Ple dels Decrets dictats per I'Alcaldia i les regidories delegades des de la darrera sessio plenaria (numeros del 1095 al 1310 de ('any 2010).
3. Expedient AG1/G122/10/06. Dictamen proposant la modificacio de I'ordenanga fiscal 5 de ('Ajuntament de Torredembarra per afavorir I'acces a I'habitatge de les persones amb mobilitat redu'ida.
4. Expedient AG1/G122/10/07. Dictamen proposant la modificacio de I'ordenanga fiscal 14
de ('Ajuntament de Torredembarra per afavorir I'acces a I'habitatge de les persones amb mobilitat redu'ida.
5. Expedient AG1/G122/10/08. Dictamen proposant donar suport al Correllengua 2010.
6. Expedient AG1/G306/10/05. Dictamen proposant I'establiment de les dues festes locals del municipi de Torredembarra previstes per a ('any 2011.
7. Expedient AG11/G521/10/02. Dictamen proposant I'aprovacio inicial del Projecte executiu de remodelacio de la Estacio de bombament (EBAR) de la Martineta de Torredembarra, presentat per SOREA.
8. Expedient AG20/G543/10/02. Dictamen proposant I'atorgament d'una bonificacio d'un 95% en concepte ('Impost sobre construccions, instal•Iacions i obres a la Fundacio Onada Torredembarra.
9. Questions sobrevingudes.
10. Precs i preguntes.

29/6/10

Convocatòria Plè extraordinari

ORDRE DEL DIA
1. Ratificacio de la urgencia.
2. Dictamen proposant la delimitacio de la trama urbana consolidada (TUC), als efectes del
Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenacio dels equipaments comercials.


La qual cosa li notifico en compliment del que disposa l'artic[e 80 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, i l'informo, alhora, de que cas de no assolir-se el quorum establert per a la valida constitucio del Pie, Is sessio quedara automaticament convocada a [a mateixa hora, dos dies despres de I'assenyalat en la convocatoria de l'alcaldia, en conformitat amb el que disposa l'article 90 de Is norma esmentada.

Cas de no poder assistir a la sessio, haura de posar aquesta circumstancia en coneixement de I'alcaldia, d'acord amb el que disposa ('article 12 del relal Decret 2568/86,

Des de Ia data de la convocatoria, teniu a Is vostra disposicio a Is Secretaria de la Corporacio la documentaci6 relativa als assumptes inclosos a I'ordre del dia, en conformitat amb el que disposa ('article 84 del Reial Decret 2568/86.

21/6/10

Representants del Tarragonés a les llistes d'ERC


“El passat dia 18 de juny, és va celebrar a Tarragona, el Congrés Comarcal d’ERC per l’elecció dels Candidats i Candidates a les eleccions al Parlament de Catalunya.

Sergi de los Rios, diputat i regidor de l’Ajuntament de Tarragona per ERC, va ser elegit com a primera persona candidata de la Comarca.

Montserrat Gassull Cos, regidora i Presidenta de la Secció Local d’ERC de Torredembarra, va ser elegida per la militància de la comarca, quedant en segon lloc.”

Així doncs, tots dos formaran part de la llista d'ERC al Parlament de Catallunya per la demarcació de Tarragona.

15/6/10

Dr. J.Mª Murià

El passat dijous dia 10 de juny, la Secció Local d’ERC, va organitzar una xerrada col•loqui amb el Dr. José Mª Murià, Mexicà, fill de pares Catalans exiliats en època de la dictadura franquista. Doctor i membre de l’Acadèmia de Historia Mexicana. President de “El Colegio de Jalisco i Creu de Sant Jordi.

L’acte es titulava: ”L’Exili català a Mèxic”

Va ser un autèntic plaer escoltar aquest Mestre de les paraules. Un relat colpidor de les adversitats dels exiliats, abans d’arribar a Mèxic, ja que tots estaven a França. D’allí el govern Mexicà flectava vaixells carregat per anar a Mèxic. Altres països d’Amèrica Llatina també en van flectar algun, però molt pocs. Primerament l’any 1937 ja van exiliar 456 nens i nenes fills de famílies treballadores de la costa mediterrània, tothom es pensava que tornarien aviat i ho van perdre tot, inclús la noció de la seva identitat original.

El govern Mexicà va rebre als exiliats amb els braços oberts. Tot i així, l’angoixa i les ganes de tornar van ser paleses durant tota la seva vida, ja que la vida del dictador es va allargar més del que tothom s’esperava.

El potencials intel•lectuals, poètics, artístics, empresarials, professors/res, escriptors, etc. catalans que van haver d’abandonar casa nostra, va ser molt ben rebut per els Mexicans dons els hi van fer reeixí en tots els aspectes el país. La majoria van ser il•lustres en la seva matèria. No cal oblidar, que si professionalment van triomfar, moralment, sempre van viure preparats per tornar a Catalunya.
Amb la visita d’Heisenhower l’any 1959 a Espanya i les abraçades amb el General Franco, les quals van donar la volta al món, els exiliats ja van veure que l’exili duraria molts anys i aleshores, per alguns els hi va quedar molt clar i es van integrar al país d’acollida i altres es van enterrar en vida.

Va recordar que els actes que celebraven els Catalans a Mèxic, les senyeres i les banderes republicanes onejaven per els llocs més alts. Quan un Català recent arribat, observava les banderes i sentia com es parlava Català sense cap por, no s’ho podia creure. Com sabeu a casa nostra estava prohibit i perseguit.

Una xerrada, plena de sentiment, d’emoció, tant per part del Dr. Murià com els assistents que malauradament ho van viure i patir, ho tenen a flor de pell, dons com us podeu imaginar, quan et priven, et prenen, et castiguen i has abandonar el què es teu, i la terra que t’ha vist néixer, no s’oblida mai. S’aprèn a conviure en aquest record tant dolorós.

Un agraïment al Dr. José Mª Murià, per la seva naturalitat i saviesa i a tots els assistents que vàrem poder gaudir d’un relat impressionant i verídic. Va valer la pena alguna llàgrima que es va escapar i algun nus a la gola a més d’un dels oients.

24/5/10

El CAR de la discòrdia

Desprès d’un accidentat Ple del dijous dia 20, on els punts del Ordre del Dia, tenien certa importància, el més debatut i tens, va ser la Moció que va entrar el PSC, recolzada per ERC i ABG, havent-la comentat tots amb els nostres propis partits o juntes .
Aquesta Moció ja va començar en mal peu: la setmana anterior, l’Alcalde decideix no posar-la al Ordre del Dia de la Comissió Informativa, per tant al Ple, tampoc.
L’Alcalde no ho pot fer, qualsevol Regidor pot entrar una moció, s’ha de posar al Ordre del Dia, es debatuda per tots els regidors, i s’accepta el resultat de la votació per passar-la al Ple
Obligat, però la va haver d’entrar.
En el seu moment quan arriba al Ple, ahir, tots els partits de l’oposició la defensem i tots pràcticament amb els mateixos arguments: La nova ampliació del C.A.P., què s’anomena C.A.R, es construeix al P.P. La Rasa, al costat del C.A.P. actual.
No cal que ara expliquem més motius, perquè son obvis i tothom els comparteix.
Dons l’Alcalde surt amb un discurs, desinformador, agressiu, poc clar i amb una defensa inusual.
Quan veu que perd la votació, aleshores proposa un canvi, no massa clar, o al menys ningú el veu massa clar i proposa un recés de deu minuts, que es converteix en un recés de més de trenta minuts.
PSC i ERC ho van tenir clar aviat: Continuàvem amb la mateixa postura.
ABG i els seus, es tanquen amb l’Alcalde, la Sra. Toda i algú més, a la sala de Juntes. Els crits, es sentien des de fora.
Què va passar? ABG quan es reincorpora a la sala de Plens, entra amb el vot canviat.
La Sra. Pradeda, també canvia el seu vot, anuncia què votarà en contra de la Moció, quan abans ja havia manifestat el seu vot afirmatiu, al ser la primera que intervé als torns explicatius de vot.
El PSC proposa deixar-la sobre la taula i demana el compromís de l’Alcalde, que en quinze dies, es debati i s’arribi a un acord general i discutir-la amb el coneixement de les intencions del Institut Català de la Salut.
Només uns aclariments:
L’Institut Català de la Salut, encara no ha donat el vist i plau per la construcció del C.A.R.
L’I.C.S. i la mateixa Xarxa Sanitària de Sta. Tecla, no estan assabentats que hi ha la possibilitat de construir el CAR al costat del CAP.
L’Ajuntament, només els hi ha ofert el terreny de Muntanyans I.
Ells prefereixen la construcció al costat del C.A.P., si és possible.
Només necessiten 4.000 m2. Per quin motiu, se’ls hi ofereixen 10.000 m2???
No construiran un Hospital, ni una unitat ambulatòria ni un hospital de dia. És un centre on es faran radiografies, ecografies, i probes relacionades amb la imatge.
El projecte no està ni començat, per molt l’Alcalde manifesti què si. I l’oferiment de Sta. Tecla al ICS, va ser de fer-lo ells per anar més rapit, quan aquest donés el vist i plau.
Amb les retallades de la Generalitat, també perilla aquesta inversió, com altres arreu de Catalunya.
El CAR de Vila-seca, està construït, perquè l’Ajuntament ha avançat els diners, si no, ni aquest estaria.
ERC no canviarà la seva posició, pensant en el bé general de tota la població.
Creiem que aquesta petició, no és tant difícil d’entendre i que forma part d’unes necessitats bàsiques com son la salut.
Alguna cosa, que no sabem, deu estar passant, perquè el govern no accepti aquesta proposta avalada per la majoria de la població.
Que siguin ells què ho expliquin, i ells seran els responsables de les seves accions.

19/5/10

11/3/10

Dia de la dona 2010

Presentació del llibre: “MEMÒRIES DE DONES”

De l’autora, Coral Cuadrada

A càrrec de Gemma Torrents, Directora de continguts de la Cadena SER

Intervindran:

Elena Santaló

Iris Figuerola

Carme Miquel

Mª Dolors Garri

Dia: Dimarts, 16 de març a les 8 del vespre.

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Torredembarra

US HI ESPEREM!!!!

15/1/10

UNA ESTONA AMB LA JULIA

La Júlia Ramon s’avé a parlar amb nosaltres amb una certa recança. Mai s’ha significat políticament i vol seguir així. Accepta el nostre compromís de fer constar d’entrada que és totalment aliena al partit i així ho fem.

Per encetar la nostra conversa li demano que es defineixi i em diu
- Em considero una dona independent, sense vincles polítics, mestressa de casa, a qui les circumstàncies han convertit en una lluitadora.
Des de quan estàs al davant de l’associació de pares amb fills disminuïts “MATINADA” ?
- Des de la seva fundació ja fa 17 anys, encara que ja hi era involucrada abans que fos legalment constituïda.
Quines són les principals activitats de l’associació?
- Ens centrem bàsicament en el lleure. Cada dissabte funciona un esplai, amb monitors voluntaris que preparen activitats diverses amb els nois. També fem excursions i a més organitzem i participem en totes les festes populars. Carnaval, castanyada, Reis. Per la castanyada, els nois fan ells mateixos els panellets i s’ho passen molt be.
- I hem aconseguit per fi, un projecte que per a nosaltres és molt important. Ja tenim pis tutelat a la Torre. Ha estat un procés de quatre anys, però finalment ho hem aconseguit.
Parla’ns del teu fill
- L’Abel és un noi amb mancances, però al mateix temps amb unes grans capacitats. És un gran esportista i com ja sabeu li encanta el dibuix. Ha fet ja varies exposicions i ha il•lustrat un conte. També treballa cada dia al centre que la Onada té a Torredembarra.
No et fa patir el fet que vagi sol amunt i avall ?
- No puc estar-li sempre a sobre i a més és molt capaç d’anar sol i espavilar-se. Sé també que hi ha molta gent que el coneix, l’aprecia i l’accepten tal com és. Vull aprofitar per agrair a la Policia Local la relació que tenen amb l’Abel i el seu servei.
Creus que la gent és conscient del que suposa tenir un fill discapacitat?
- Hi ha molta gent que sí, però també hi ha gent a qui els costa més d’acceptar-ho. A aquesta gent m’agradaria dir-los que no es pot ser “xulo” davant la vida. No saps mai que t’oferirà el futur i tots estem exposats a trobar-nos amb un malalt o discapacitat i ho hem d’assumir.
I la teva filosofia de vida ?
- És mot simple encara que a vegades costa, però procuro gaudir molt de les bones petites coses que et van passant, doncs són aquestes petites coses les que et fan feliç.
Tens assignatures pendents?
- I tant, encara que suposo que com tothom. M’agradaria haver estudiat anglès i informàtica i també voldria provar la restauració de mobles, però no tinc temps per a tantes coses com voldria fer.
I les teves afeccions?
- M’agrada molt la fotografia i sempre duc una càmera a la bossa.
Per acabar, què trobes a faltar a la Torre?
- Que sigui més accessible a totes les persones discapacitades, a les mares que van amb cotxet, etc. O sigui voreres més amples, rebaixos adaptats i tot el que faciliti la vida a la gent que té més problemes.

L’AJUNTAMENT I LA PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL MUNICIPI

Els representants d’E.R.C. al Patronat Municipal de Turisme, van demanar al President Sr. Pere Font i regidor de Comerç i Promoció Económica, què passes per aprovació la següent proposta:

La elaboració d’un Pla Director del Desenvolupament Socioeconòmic què englobi tots els sectors productius de Torredembarra, com son:

Turisme
Comerç
Industria
Agricultura, ramaderia i pesca.

Aquets pla Director contemplarà tots els recursos dels què disposa Torredembarra, el desenvolupament per fases, el període de temps per realitzar-lo, les inversions tant en serveis, com en obres i millores en general per adequar amb qualitat i servei el nostre municipi amb la finalitat d’assolir els objectius previstos a la finalització d’aquest Pla Director.
Amb el sector comercial, varem proposar la elaboració d’un P.O.E.C, (Pla d’Ordenació d’Establiments Comercials)
La definició molt resumida del POEC es la següent: “...permet conèixer quina és l’estimació competitiva del comerç del municipi per tal de proposar les accions i la reglamentació concreta i necessària per assolir un model comercial òptim...”

La proposta no va ser acceptada ni passada per aprovació a la Junta del Patronat, amb l’argument de què ell no creia amb estudis. Ja li varem aclarir en el mateix moment, què els Plans Directors no son estudis, ans al contrari, com diu la mateixa paraula els Plans Directors son una eina i un esquema per dur-los a terme. Analitzant els elements de què disposem, què hem de fer i on volem arribar en un període de temps no superior a vuit anys.

Ara no ens queixarem del què està passant amb la concentració de botigues en un mateix eix comercial. Aquesta afluència ja es veia venir i ERC en el seu últim període al govern, ja ho va deixar engegat. Però els governs canvien i no tots tenen les mateixes prioritats.