ERC

29/6/10

Convocatòria Plè extraordinari

ORDRE DEL DIA
1. Ratificacio de la urgencia.
2. Dictamen proposant la delimitacio de la trama urbana consolidada (TUC), als efectes del
Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenacio dels equipaments comercials.


La qual cosa li notifico en compliment del que disposa l'artic[e 80 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, i l'informo, alhora, de que cas de no assolir-se el quorum establert per a la valida constitucio del Pie, Is sessio quedara automaticament convocada a [a mateixa hora, dos dies despres de I'assenyalat en la convocatoria de l'alcaldia, en conformitat amb el que disposa l'article 90 de Is norma esmentada.

Cas de no poder assistir a la sessio, haura de posar aquesta circumstancia en coneixement de I'alcaldia, d'acord amb el que disposa ('article 12 del relal Decret 2568/86,

Des de Ia data de la convocatoria, teniu a Is vostra disposicio a Is Secretaria de la Corporacio la documentaci6 relativa als assumptes inclosos a I'ordre del dia, en conformitat amb el que disposa ('article 84 del Reial Decret 2568/86.