ERC

19/6/12

Petició perquè ens confirmin o desmenteixin les publicacions que de la premsa on s’informa de la retirada de multes per part del govern durant el període de paralització de les sancions del radar.

Sr. Daniel Masagué
Alcalde de Torredembarra

Sr. Santiago Ardèvol
Regidor de GovernacióEn referència a la gran quantitat de sancions efectuades  durant l’any 2011 degut a l’insta-lació d’un radar per al control de la velocitat en diferents vies del municipi i desprès de les mesures preses per l’equip de govern i en concret amb el decret d’alcaldia on és procedia a suspendre provisionalment, durant tres mesos els procediments administratius, us comuniquem que hem llegit a la premsa, que l’ajuntament ha retirat sancions, durant aquest període de temps, sense recurs previ ni cap Plec de Descàrrec per part dels afectats, els quals s’han beneficiat d’aquestes accions.

Els regidors/es sota signants representants dels grups municipals del PSC i ERC respectivament, els hi demanem:

Que ens responguin  per escrit, per afirmar o desmentir el que ha publicat la premsa, referent a la retirada de sancions per par de l’equip de govern, degut a que tots ho hem pogut llegir a la premsa dies passats i no hi ha hagut cap comunicat oficial al respecte, per part del govern municipal.


Signat: Regidors/es del Grup Municipal del PSC i Grup Municipal d’ERC.

15/6/12

Mocions presentades pel pròxim ple

ERC Torredembarra presenta aquestes tres mocions perquè passin al pròxim
Ple. De moment el govern no ha presentat cap proposta pel Ple. Per aquest
motiu avui, només s’han debatut aquestes tres mocions. ERC és pregunta quina
és la feina dels regidors a l’ajuntament, la majoria amb dedicació exclusiva
i que no generin cap proposta per passar al Ple ni a les Juntes de Govern,
on només hi ha pagaments.

Es necessària aquesta despesa tant elevada davant d’un poble paralitzat?

Moció sobre els recursos per l´educació no universitària i les decisions en política educativa

 

Moció en defensa de les polítiques de suport als centres especials de treball i a les polítiques d´inserció laboral de les persones discapacitades

 

Moció a favor del tercer fil i de la reobertura de la línia Reus-Roda de Barà tant per mercaderies com per passatgers

 

 


14/6/12

Moció de l´últim ple que no va ser aprovada

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’E.R.C. SOBRE L’EXPLOTACIÓ DEL PÀRKING FILADORS, PERQUÈ SIGUI DEBATUDA EN EL PROPER PLE.  

Després de dos anys de la inauguració del pàrquing del carrer Filadors, la seva explotació i el seu ús públic segueixen estan molt per sota dels mínims raonables. En canvi les seves despeses de vigilància, manteniment i neteja són exageradament elevades en comparació a l’ús. Aquestes despeses d’uns 10.000 euros al més han esdevingut en la pràctica una despesa sense motius, una subvenció per una empresa desconeguda.  En el Ple del passat mes de Juliol del 2010, el grup municipal d’ERC d’aquest ajuntament, ja va presentar una moció sobre aquest mateix tema. El principal argument per rebutjar la moció va ser que el pàrquing acabava de ser inaugurat i que l’empresa de manteniment i vigilància tenia un contracte en vigor. Però als pocs mesos, el contracte finalitzava i el govern el va tornar a renovar sense cap procediment ni públic ni obert, sense fer cas a la moció i a les peticions dels membres de l’oposició. Per si no n’hi ha prou, les dues persones que hi treballen no son del municipi.  Ara, la situació econòmica general i del pressupost municipal fan que ens haguem de replantejar l’explotació del pàrquing Filadors. A més a més ja no hi ha entrebancs perquè el contracte de serveis de vigilància i manteniment ja està vençut. Des de fa uns quans mesos, la quantitat de 10.000€ s’està pagant mensualment sense contracte i amb avisos reiterats per part de la Interventora Accidental.  És obligació de l’equip de govern vetllar pels interessos municipals i per una administració correcta del impostos dels contribuents.   Els 240.000€ en dos anys, que ha pagat l’ajuntament per un manteniment pràcticament inexistent degut a la poca afluència de cotxes, s’haurien pogut destinar a arranjar la zona verda de sobre del pàrquing que està en un estat deplorable, com altres zones verdes de municipi.  A la moció del 2010 ja es proposaven altres formules d’explotació efectives, econòmiques i de servei, amb un funcionament de 24 hores.  Per tots aquest motius exposats, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

PRIMER:  Per tal de poder gestionar l’equipament “Pàrking Filadors” de la forma més sostenible per a la hisenda local i en favor dels recursos públics i humans, caldria fer una explotació de forma directa, amb treballadors de la plantilla actual de l’ajuntament i així optimitzar recursos i minimitzar els costos de l’explotació. Aquests recursos humans haurien de sortir de les categories professionals D i E que consten dintre de la relació de llocs de treball actuals i que amb 55 o més anys d’edat no poden realitzar les tasques adscrites al seu lloc per diferents causes entre elles la mobilitat reduïda o d’altres.

 SEGON:  Incentivar l’ús de l’aparcament les 24 hores amb modalitats d’abonament que beneficiïn els residents i usuaris habituals, la qual cosa afavoriria la circulació de vehicles pel casc urbà, facilitant aparcaments de pernocta pels veïns.

TERCER:  Que aquest acords es duguin a terme de forma immediata i urgent degut a la quantitat tant important de diners que es poden estalviar.       Signat: Eduard Rovira i Montserrat Gassull, regidors de la Corporació

Mocions aprovades en l´últim ple


MOCIÓ EN DEFENSA DELS AFECTATS PER LA CONTRACTACIÓ DE PARTICIPACIONS PREFERENTS

A la vista del perjudici generat entre les 210.000 famílies catalanes – 700.000 al conjunt de l’Estat - afectades per la compra de participacions preferents en condicions irregulars, la insuficient acció supervisora i reguladora dels organismes competents per tal d’evitar o corregir aquests perjudicis i les mobilitzacions dels afectats i els col·lectius d’usuaris d’entitats financeres, es fan necessàries totes les mesures de recolzament possibles per reclamar una acció correctora molt més decidida per part dels poders públics.

Des del 1999, s’han col·locat més prop de 26.000 milions d’euros en participacions preferents, pràcticament la totalitat per part d’entitats financeres. Fins al 2007, molts dels contractes de participacions preferents es van realitzar sense documentació i amb menor informació, i a partir del 2007 s’han detectat molts incompliments de les obligacions d’informació i protecció de la persona consumidora previstos a la Directiva MiFID i en la Llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya. En molts casos, es van convertir contractes de dipòsits a termini a participacions preferents.

Les participacions preferents són valors emesos per societats que no permeten participació en el capital ni dret a vot, tenen caràcter perpetu i la seva rendibilitat és de caràcter variable i no garantida. Són valors que no cotitzen en borsa, i tenen una liquiditat escassa. Tenen un alt risc de pèrdues, una rendibilitat generalment fixa en un primer període i variable posteriorment, no garantitzada, vinculada a beneficis distribuïbles, sense garantia del capital invertit i amb la possibilitat de pèrdues d’aquest capital, a més, no estan cobertes pel Fons de Garantia d’Inversions. La col·locació d’aquest producte es va donar a causa de la falta de liquiditat de les entitats financeres, amb aquestes emissions van poder reforçar els seus balanços i van enfortir d’aquesta forma la seva aparent solidesa.

Com a conseqüència dels acords de regulació bancària de Basilea III, aquestes participacions preferents deixen de computar com a capital principal. Els acords de BasileaIII es prenen amb l’objectiu d’establir un nou codi de disciplina bancària que incrementi els requeriments en capital i qualitat, i ser més exigents amb el deute, per tal d’evitar un altre col·lapse financer.

És per aquest motiu, i no per cap altre, que les entitats financeres que havien comercialitzat les participacions preferents, estan oferint un bescanvi als seus clients, ja sigui per accions, per bons convertibles, per deute subordinat, etc.

Els perjudicis s’han fet evidents quan han aflorat les irregularitats pel que fa a:
I. La seva contractació i comercialització
S’han detectat molts casos en què no es va informar de les característiques del producte, ni dels seus riscos, ni de l’escassa o nul·la liquiditat i el caràcter perpetu del producte. Es van contractar moltes participacions preferents sota l’aparença de dipòsit, però amb una rendibilitat superior. És un producte altament complex que la mateixa Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) considera d’alt risc no apropiat per al mercat minorista.
II. La baixa disponibilitat i liquiditat de la inversió
Un cop els estalviadors han volgut recuperar els fons dipositats, molts s’han trobat que el caràcter perpetu del producte - del qual no van ser avisats - impedeix la liquiditat del mateix, a no ser que es traspassi en un mercat secundari on el principal comprador - i pràcticament l’únic - és l’entitat emissora, amb la conseqüència que és qui marca el preu de venda, molt per sota de l’inicial.

Donat que s’està instant als propietaris de participacions preferents que facin escrits de reserva d’accions legals davant les entitats bancàries, sota l’auspici de AICEC - ADICAE (Asociació d‘Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya) i tenint en compte la insuficiència de les alternatives ofertes per les entitats financeres als afectats, considerant que la denúncia realitzada per les associacions de persones consumidores i usuàries als organismes supervisors ha aconseguit que la CNMV i el propi Banc d’Espanya reconegui l’abús i la incorrecció de les pràctiques realitzades, però no accions correctores suficientment contundents, evidenciant la indefensió i desinformació de bona part dels afectats.

Per tot l’anteriorment exposat, Esquerra Republicana de Catalunya proposa al ple de l’ajuntament de Tarragona que prengui els següents

A C O R D S

Primer. Manifestar i denunciar l’abús en el que han incorregut les entitats financeres en la comercialització d’aquests productes.

Segon. Comunicar als organismes reguladors - Banc d’Espanya i Comissió Nacional del Mercat de Valors - la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part de les pròpies entitats financeres per tal de garantir la correcta informació del conjunt dels afectats, dels seus drets i dels seus deures.

Tercer. Manifestar la necessitat que els organismes reguladors intervinguin per assolir la restitució dels drets dels usuaris afectats. Una restitució que hauria de garantir, a través de les vies legals i financeres oportunes, la plena convertibilitat dels estalvis que hagin estat invertits en productes que no hagin garantit una informació adequada sobre les seves característiques a l’hora de la seva contractació i comercialització.

Quart. Donar suport a totes les actuacions de les associacions de persones consumidores i usuàries en la informació i defensa dels afectats i la denúncia de les irregularitats comeses en la fase de contractació i comercialització d’aquests productes.

Cinquè. Recolzar totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la denúncia i divulgació d’aquestes males pràctiques anteriorment mencionades, com a la defensa i demanda de restitució dels drets dels seus afectats.


                                                                 I----------------I

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’E.R.C. SOBRE L’ARRANJAMENT I ADEQUACIÓ DEL PÀRQUING PROVISIONAL DEL CARRER LLEÍDA, COM A ZONA VERDA INFANTIL I DE JOCS.

Entre els carrers Rodes, Lleída i Av. Diagonal d’aquest municipi s’hi troba una zona classificada en el PGU com a Zona Verda o Parcs i Jardins.
Aquesta zona actualment està destinada a l’estacionament de vehicles. Estacionament provisional mentre és realitzaven les obres de construcció del Pàrquing Filadors. Des de la regidoria de Serveis, es va adequar molt provisionalment per aquesta raó, ja que una vegada finalitzades les obres, s’havia d’adequar com a Zona Verda. Però desprès de dos anys que el Pàrquing Filadors està acabat, hem pogut comprovar que no s’ha fet cap acció per recuperar la zona.

Creiem que és del tot necessària la recuperació i adequació d’aquesta zona, tant pels nostres infants com per la nostra gent gran, ja que el projecte contemplava varis espais diferenciats de jocs. Perquè és una zona cèntrica ja que en el nucli urbà no disposem de zones de joc i d’esbarjo. I també per la necessitat dels veïns de la zona, perquè de tots és sabut que la zona estava destinada a aquest ús i així es va comprometre l’ajuntament quan es va a destinar a “pàrquing provisional”

Per tots aquest motius exposats, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

PRIMER:
Que la regidoria que li pertoqui recuperi el projecte aprovat de l’adequació de la Zona Verda anomenada del carrer Lleida.

SEGON:
Que en els pressupostos de l’any 2012, s’hi destini una partida per arranjar i adequar aquesta zona verda.


Signat: Eduard Rovira i Montserrat Gassull, regidors de la Corporació.


Grup Municipal d’ERC
Torredembarra, 11 d’abril del 2011.