ERC

29/1/12

Preguntes al ple de Gener de 2012 que l´Alcalde no va voler ni va deixar respondre.

Sra Francisca Felguera
Regidora de serveis

Els regidors del Grup Municipal d’ERC d’aquesta Corporació, li fan arribar les següents preguntes, perquè siguin contestades en el proper Ple:

Ens pot explicar per què del contracte de recollida de brossa se’n paga la totalitat, quan aquesta empresa només en realitza una part degut a la retirada de contenidors del municipi?

Pensa reorganitzar els contenidors que queden, instal·lant-los en llocs on no molestin, i evitar que estiguin en cruïlles on no permeten la visibilitat, al costat de passos de vianants, on tampoc es veu la  persona que te intenció de creuar, en cantoneres on impedeixen veure els cotxes del carrer principal, davant de comerços, on envaeixen tota la façana produint un impacte visual no massa adient de cara el comerç en general?

Referent al contracte de la neteja, vostè mateixa pot comprovar l’estat de salubritat en que es troben els carrers del municipi. Hi ha carrers i places que no s’han netejat amb aigua des que vostè és regidora de serveis ni quan ho era el Sr. Perez.

Per què se li paga a l’empresa la totalitat del servei, quan no el realitza?

El nou Plec de Clàusules pel concurs de la neteja viaria, que vostès han anunciat que estava en procés, qui l’està fent?

Veiem la tala d’arbres que s’està fent en tot el municipi. Alguns tallats i amb l’escocell tapat, sense possibilitat de replantar.

Pensa retirar tots els arbres morts que va plantar el seu antecessor,  fruit d’aquella compra indiscriminada i elevadíssima de preu?

Quina política respecte als arbres del municipi pensa dur a terme? Hem comprovat que n’hi ha que no s’han podat, no estan cuidats, etc.

Ha consultat i ha donat de baixa els arbres tallats i no reposats a l’inventari d’arbrat de tot el municipi i que va elaborar l’Ajuntament fa anys? Quan s’ha fet la darrera actualització d’aquest inventari?

Respecte als parcs infantils: Què pensa fer per mantenir els jocs en un estat òptim?

Què pensa fer amb la jardineria de tot el municipi, ja que pràcticament no hi ha manteniment en cap lloc?

Què pensa fer per mantenir els parcs infantils per no tenir-los en aquest estat d’abandó i males olors que pateixen degut a l’entrada indiscriminada de gossos que hi defequen?

Davant l’estranyesa que ens causa la seva presència a FITUR:

Quines són les accions municipals que vostè hi va desenvolupar, i quin profit se n’ha tret o se’n traurà?


Eduard Rovira Gual            Montserrat Gassull CosSr. Daniel Masagué
President de la Corporació


Els regidors del Grup Municipal d’ERC d’aquesta Corporació, li fan arribar les següents preguntes, perquè siguin contestades en el proper Ple:

Hem vist a la premsa la denegació per part d’Urbanisme de la Generalitat d’un pla de construcció de vint habitatges:

Ens pot explicar quins en son els motius per no aprovar-ho?

Ens pot explicar en quin estat estan els Plans Parcials de Municipi?

Per l’ampliació del polígon, què han fet per part de l’Ajuntament?

Ens pot explicar en quin estat està l’entorn de l’Estació de Tren?

Ens pot explicar com ha quedat el CAR i l’ampliació del CAP i quines gestions ha fet l’ajuntament al respecte?

Desprès de la signatura del contracte de l’Aigua, Clavegueram i Pluvials del municipi amb la Societat SOREA, s’han produït una sèrie de modificacions que han passat per urgència a les Juntes de Govern:

Ens pot dir els motius per no explicar-ho als regidors de l’oposició?

Alguns coneixem el tema, però a tots els que han entrat nous, els ha de tractar amb aquesta indiferència a l’hora d’explicar un contracte tant necessari i urgent pel municipi?
(Ja no diem res de la resta que formen el govern)

Un concurs que precisament va ser tant públic i transparent, per què vostè l’amaga tant?

Per què explica les millores primer als afectats, que és molt lícit i no ho explica als regidors de l’oposició?

Quin model de comunicació, és aquest, de cridar a un regidor de cada grup i per separat, en lloc de fer-ho amb tots els portaveus, com a mínim?
Ha anunciat a la premsa, que aquestes modificacions, comportaran un augment de les inversions que havia de realitzar l’empresa guanyadora del concurs al municipi, de 12 milions d’Euros, augmentaven a 15 milions d’Euros:

Ens pot dir quines obres d’inversió faran que no estiguin contemplades en el Plec de Clàusules que va elaborar l’Ajuntament, on constava el detall de la relació d’inversions que havien de fer al municipi?

En l’última Comissió Informativa, ens va comentar que les obres del local on s’ha d’instal·lar la Policia Local ja havien començat: Al fer-li preguntes sobre aquest tema, ens va contestar que no tocava. En un Ple, creiem que toca i per respecte als ciutadans que ens escoltin, també:

Quin import suma el pressupost de l’obra i tota l’adequació de les instal·lacions?

Quins procediments han seguit per contractar l’empresa que ha començat?

Quina empresa realitza l’obra?

S’han agafat treballadors de l’atur?

A quantes empreses han demanat pressupostos?


I respecte a altres lloguers:

Quin és l’estat actual del lloguer del magatzem destinat a arxiu?

Quin és l’estat actual del lloguer de l’antiga LAIK?

Quin és l’estat actual del lloguer del local de Bambú Torredembarra, SL, quina ocupació té prevista i quan la té prevista?


Com a màxim responsable d’aquesta Corporació i ara també dels permisos d’usos dels locals municipals, voldríem saber què va passar durant un cap de setmana en el qual va quedar tot l’edifici de l’Ajuntament obert. Això vol dir que durant un cap de setmana tothom hi podia entrar, sense que hi hagués cap encarregat, ni conserge, ni ningú: portes obertes.

Ens pot explicar quines mesures ha pres, davant d’un fet tant greu i que hagués pogut portar conseqüències?


Eduard Rovira Gual            Montserrat Gassull Cos
José Oviedo
Regidor de relacions amb la Ciutadania.
Regidor de personal.

Els regidors del Grup Municipal d’ERC d’aquesta Corporació, li fan arribar les següents preguntes, perquè siguin contestades en el proper Ple:

Desprès de més d’un any que l’oposició ha presentat mocions i ni tant sols les aprovades pel ple han tirat endavant, li preguntem per una, que els comerços i empresaris ens fan arribar sovint:

El govern preveu que l’emissora municipal Ona La Torre faci algun dia publicitat, perquè els d’aquí no hagin d’anar a altres emissores per anunciar-se?
Sap el govern, que per molt que digueu que teniu l’economia sanejada, (cosa que ja veurem) la publicitat pagaria els sous dels empleats?
Heu pensat que desprès d’uns anys i més amb aparells tècnics, s’ha d’anar modernitzant i en canvi no tenim recursos d’un servei que en podria generar?
Tenim material de TAC12 que no es fa servir perquè no hi ha cap tècnic contractat per manca de pressupost. Amb la publicitat d’Ona la Torre ho tindríem solucionat i les noticies de la Vila es farien des d’aquí.

Veient tot un seguit de contractacions amb escassa publicitat, diríem que amb “nocturnitat i traïdoria”:

Quins procediments de contractació de personal s’han seguit per a la incorporació del nou secretari d’alcaldia?

Quin procediment es va seguir quan es va incorporar l’antecessora en aquest lloc de treball, i quina situació jurídica laboral té actualment aquesta persona?
Eduard Rovira Gual            Montserrat Gassull CosSr. Santiago Ardèvol
Regidor d’Hisenda


Els regidors del Grup Municipal d’ERC d’aquesta Corporació, li fan arribar les següents preguntes, perquè siguin contestades en el proper Ple:

Després d’haver-ho demanat molts cops sense obtenir-ne resposta i amb benefici de la necessària transparència sobre tot en època de crisi:

Quin sou brut anual té l’alcalde per la seva dedicació exclusiva?

Quin sou brut tenen cada un dels regidors amb dedicació exclusiva? I el regidor amb dedicació parcial?

Té intenció, l’equip de govern, de publicar al taulell d’anuncis municipal oficial o al web les remuneracions de tots els membres electes de la Corporació Municipal?

Havent constatat l’assistència a FITUR de diversos regidor sense una funció clara de promoció turística:

Quin ha estat el cost total de la presència de la delegació municipal a aquesta fira comptant dietes, despeses, hotel, etc. de 5 regidors?

Quins tècnics i de quines regidories hi van assistir i quin cost han suposat?

Desprès de tres anys que els xiringuitos de la Platja no han pagat a l’Ajuntament els requisits exigits en el contracte i que han seguit ocupant el mateix espai a la Platja, encara que aquest passat estiu, no han obert ni les portes, tot i que han de donar un servei al públic en general però en especial als visitants de la Platja:

Des de la regidoria d’Hisenda i Tresoreria, quines mesures han adoptat?

Quina quantitat de diners deuen a l’Ajuntament?

Per què des del primer any d’impagaments, no s’han licitat a altres interessat posant-ho a concurs públic de nou tal com contempla el contracte?

Amb el tema d’impagaments, des d’Hisenda s’està treballant amb el mateix sistema d’amiguisme que es practica en la resta d’actuacions i procediments d’aquest govern?

Abans de les Eleccions Municipals es van dur a terme unes enquestes telefòniques que va contractar l’ajuntament:

Quin import va pagar l’Ajuntament?

Per quin motiu no es va fer públic el resultat?

Per què no se’n va informar als regidors de la corporació, ja que el nostre nom sortia a totes les trucades que realitzaven als domicilis?

Si us plau, ara que ja han passat les eleccions, feu-nos arribar còpia de l’enquesta, còpia de la factura i còpia del AD.


Eduard Rovira Gual            Montserrat Gassull CosSr. Ignasi Duran
President del Patronat de Turisme
Regidor de Comerç.

Els regidors del Grup Municipal d’ERC d’aquesta Corporació, li fan arribar les següents preguntes, perquè siguin contestades en el proper Ple:

Ens pot explicar quin procediment ha seguit per convocar els membres de la Junta del Patronat de Turisme que no son delegats de cap partit polític?

Quin criteri s’ha seguit per incorporar a dues persones de fora del municipi i incloure’ls a la Junta quan una no hi te cap relació i l’altra, és un paradista que va per tot arreu?

Per quina raó no hi ha cap representant de Port Torredembarra?

En sis mesos com a President, ha presentat uns pressupostos amb unes partides sense especificar, sense cap calendari d’actuacions, sense especificar la política a seguir amb turisme, etc. Tenint en compte que vostè cobra mitja jornada de dedicació, i que per la feina que ha dut a terme durant aquest temps, te molt a desitjar,

Ens pot dir quantes hores dedica a les regidories que li han estat delegades?

Desprès del boicot anunciat pels municipis de la rodalia que han fet públic de no venir a comprar a La Torre pel tema de l’ús indiscriminat del radar, vostè com a regidor de Comerç:

Quines accions o mesures ha pres a part de donar suport a qui ho ha consentit?

Quantes vegades s’ha reunit amb l’associació de Comerciants per parlar i buscar una solució al tema?

Quantes vegades s’ha reunit amb associacions empresarials, turístiques i altres del sector econòmic del municipi per buscar, proposar, treballar conjuntament i conèixer les seves inquietuds ens èpoques tant difícils?

S’ha plantejat proposar que els establiments del poble no paguin l’ocupació de via pública, quan amb el muntatge de l’October Fest, aquesta empresa no va pagar cap impost d’ocupació de via pública?

Després de la celebració de FITUR:
Quines són les accions municipals que vostè hi va desenvolupar, i quin profit se n’ha tret o se’n traurà?Eduard Rovira Gual            Montserrat Gassull CosSra. Núria Gómez
Regidora d’Ensenyament

Els regidors del Grup Municipal d’ERC d’aquesta Corporació, li fan arribar les següents preguntes, perquè siguin contestades en el proper Ple:

Com vostè deu saber, s’havia de construir una escola als terrenys al costat del CAP:

Ens pot dir quines accions ha pres al respecte per iniciar l’obra?

Quines accions ha realitzat amb el departament d’ensenyament?

Sap com està el tema del Pla Parcial per poder desencallar-ho i tirar endavant la construcció de l’escola.

Ha analitzat pel volum d’escolaritats, si ara és necessària o no aquesta escola?