ERC

30/7/10

Moció Demanant Dimisió Alcalde

Davant l’error d’un regidor del grup Municipal d’ABG, en la votació
del Ple passat, el grup Municipal d’ERC, i per evitar que aquest fets
es repeteixin, es veu amb l’obligació de presentar la següent moció.
Exposició dels fets:
En el Ple Extraordinari del passat 14 de Juliol, el Sr. Alcalde va fer
us d’un abús antidemocràtic al no deixar rectificar un vot per part
del regidor Sr. Lluís Suñé, d’ABG. Dita equivocació va permetre
configurar una majoria per l’ aprovació de la urgència per passar
a l’aprovació dels pressupostos municipals. inexistent en aquells
moments a la Sala de Plens.
En el Ple del mes de maig, vostè va deixar rectificar a una regidora
per el mateix error, ja que el beneficiava per la no aprovació d’una
moció.
En l’última Comissió informativa, es va acordar que durant la
setmana del 12 al 17 de juliol no es celebraria cap Ple, degut a la
Festa Major, i vostè Sr. Alcalde no ho va respectar.
Veiem molt mala fe, per convocar un Ple Extraordinari per aprovar
els pressupostos, quan tots estàvem informats de que faltaria
una regidora de l’oposició i del mateix grup polític per motius de
vacances.
Vostè ha aprovat els pressupostos d’una manera il·legítima, només
amb la minoria del seu govern i el vot equivocat d’un regidor.
La mateixa manera que vostè va aconseguir l’Alcaldia: amb un vot
il·legítim.
Estem cansats, de que vostè falti als principis bàsics de tots els
regidors, com és el cas que hem exposat i tants altres que podem
anomenar.
La manca d’informació i de consens, els canvis d’actitud, la no
predisposició de qualsevol proposta que porti l’oposició. I no
oblidem, els intents de desestabilitzar els grups municipals que
forment aquest Consistori. Son aquest motius els que el fan
governar d’una forma molt poc elegant i molt impròpia d’un Alcalde
elegit democràticament.
Per tot l’exposa’t:
Demanem la dimissió del Sr. Daniel Masagué, Alcalde de
Torredembarra, perquè aquest Ajuntament i el grup que representa,
CIU, quedin en una actitud positiva i democràtica davant del nostre
municipi, el qual no es mereix de cap manera el tracte que reben els
seus representant legítims.

Moció Aplicació Sentència Aigua

En data 17 de gener del 2008, i en acord de Ple, s’adjudica el
contracte d’abastament de l’Aigua, Clavegueram i Aigües Pluvials a
l’empresa guanyadora del concurs.
En data 5 de febrer del 2008, la Societat Sorea interposa contenciós
administratiu contra la resolució de l’Ajuntament de Torredembarra.
En data 17 de juny del 2009, la sentència dictada pel Jutge
diu:” Debo desestimar i desestimo el recurso contencioso
administrativo interpuesto por SOREA, contra el acuerdo de Pleno
del Ayuntamiento de Torredembarra de fecha 17 de enero del 2008,
por el que se desestiman las medidas provisionales de suspensión
del procedimiento y se adjudiaca el contrato de Gestión del servicio
Municipal de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento a
AQUALIA Gestión Integral del Agua, por ser ajustada a derecho, sin
expresa condena en costas”
Contra aquesta sentència Sorea interposa Recurs d’Apel·lació
En data18 de novembre del 2008, el Jutge dicta el següent: “
Que a lugar a la ejecucón provisional de la sentencia del 17 de junio
del 2009 previa garantia aportada por la ejecutante conforme a los
medios admitidos en derecho de la caución por valor de 12.000.000
de Euros”
Degut a la falta d’ingressos que pateixen totes les administracions
i l’endeutament agreujat del nostre en concret, l’Ajuntament no
es pot permetre fer gaires inversions. Tenir el contracte adjudicat
suposa uns ingressos al final de l’any que les arques municipals
s’estalviarien, ja que la diferencia d’estalvi es molt important. Quasi
100.000€ anuals.
Les inversions de 12.000.000€ més 2.000.000€ a fons perdut
per invertir en les nostres xarxes d’aigua potable i clavegueram,
que son tant necessàries i urgents al nostre municipi, tant per
seguretat, per salubritat i estalvi de consum, ja que molta quantitat
que l’Ajuntament paga, es perd. I les noves xarxes de pluvials, que
tots sabem i en patim les conseqüències quan plou.
Per tot l’exposa’t:
PRIMER:
Demanem al Alcalde, Sr. Daniel Masagué i emparats amb l’ Article
84 , la petició de l’execusció provisional de la sentencia de
l’adjudicació del contracte de l’Aigua, Clavegueram i pluvials
de Torredembarra.
L’article 84 diu el següent:
1. La interposició d'un recurs d'apel·lació no impedeix l'execució
provisional de la sentència
recorreguda.
Les parts afavorides per la sentència poden instar-ne l'execució
provisional. Quan d'aquesta
se'n puguin derivar perjudicis de qualsevol naturalesa, es poden
acordar les mesures que
siguin adequades per evitar o pal·liar els perjudicis esmentats. Es
pot exigir igualment la
prestació de caució o garantia per respondre dels perjudicis. En
aquest cas no es pot dur a
terme l'execució provisional fins que la caució o la mesura acordada
no estigui constituïda i
acreditada a les actuacions judicials.
2. La constitució de la caució s'ha d'ajustar al que estableix l'article
133.2.
3. No s'ha d'acordar l'execució provisional quan sigui susceptible de
produir situacions
irreversibles o perjudicis de reparació impossible.
4. Amb l'audiència prèvia de les altres parts per un termini comú de
tres dies, el jutge ha de
resoldre sobre l'execució provisional en el termini dels cinc dies
següents.
5. Quan qui insti l'execució provisional sigui una administració
pública, queda exempta de laprestació de caució.
SEGON
Demanem que l’Ajuntament pensi i actuï d’acord amb el benefici
general de la població i pensant amb la situació econòmica que
estem petin i que és pateix en general.
Demanem es complexi l’adjudicació d’un concurs fet legalment i
obertament
TERCER
Que l’Alcalde expliqui el motius del perquè no ha demanat
l’execució de la sentència quan està amprat per la llei, quan es
tracta d’una administració pública
L’Alcalde té l’obligació de donar explicacions al poble, quan no es
vol acceptar un procediment legal i beneficiós per la població.

22/7/10

Moció sobre gestió parking Filadors

El Grup Municipal d’ERC llur Secció Local, li fan arribar la següent
moció, la qual creiem que hauria d’haver estat deliberada tant pel
propi govern, com a tots els membres de l’oposició amb la suficient
antelació per evitar un altre increment de la despesa d’aquest
Ajuntament.
Creiem que degut a la situació en que es troba l’economia de tot el
país, vetllar acuradament pels interessos dels nostres contribuents
i per els recursos d’altra banda limitats de forma responsable per
invertir-los en serveis a la ciutadania, és si més no, el més correcta.
Per tal de poder gestionar de la forma més eficient possible
les infraestructures del nostre municipi, cal efectuar els estudis
pertinents sobre la viabilitat de les mateixes. Aquesta ha de ser la
base per tal de decidir el model d’explotació més eficaç.
Sabem de la decisió presa per aquest equip de govern, mitjançant
l’acta de la Junta de Govern Local, i que indica el inici del
procediment negociat sense publicitat, en el qual s’adjudicarà a
l’empresa guanyadora per un termini de sis mesos i que costarà a
les arques públiques la quantitat de 60.000€
Per tots aquest motius exposats, es proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
PRIMER:
Per tal de poder gestionar l’equipament “Pàrking Filadors” de la
forma més sostenible per a la hisenda local i en favor dels recursos
públics i humans, caldria fer una explotació del mateix, de forma
directa, amb els treballadors de la mateixa plantilla actual de
l’ajuntament i així optimitzar recursos i minimitzar els costos de la
mateixa explotació, aquests recursos humans, haurien de comptar
amb les persones que actualment formen part del les categories
professionals D i E que, consten dintre de la relació de llocs de
treball actuals i que amb 55 o més anys d’edat no poden realitzar
les tasques adscrites al seu lloc per a diferents causes entre elles la
mobilitat reduïda o d’altres.
SEGON:
Que s’iniciï l’estudi d’un pla de viabilitat per dur a terme la gestió
abans proposada amb la creació d’una empresa municipal de
gestió de recursos.
TERCER:
Que aquest acords es duguin a terme de forma immediata en el
cas que no hi hagués cap empresa guanyadora del procediment
iniciat o de forma contraria, al l’acabament del contracte actual.

Moció sobre la sentència TC

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’E.R.C. SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SOBRE L'ESTATUT D'AUTONOMIA I PER LA INDEPENDÈNCIA NACIONAL


La sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya el 28 de juny de 2010 suposa una retallada molt significativa d'aspectes fonamentals d'aquesta norma jurídica ratificada en referèndum per la ciutadania el 18 de juny de 2006. La declaració d'inconstitucionalitat de la totalitat o part de catorze articles i la restricció interpretativa sobre vint-i-sis més modifica en els aspectes fonamentals l'Estatut que la ciutadania de Catalunya va aprovar. Cal recordar, a més, que l'Estatut aprovat per les Corts Espanyoles ja incorporava una rebaixa molt substancial respecte del text aprovat al Parlament el 30 de setembre del 2005, i que ja afectava a parets mestres com la recaptació de tots impostos per part de la Generalitat, el control sobre grans infraestructures, la relació bilateral amb l'Estat, el reconeixement jurídic de Catalunya com a nació i la presència en organismes de la Unió Europea, entre altres aspectes, als quals cal sumar-hi els efectes de la sentència sobre la condició de la llengua catalana, la descentralització del poder judicial o l'eliminació del blindatge de competències de la Generalitat, entre d'altres.

D'aquesta manera, la sentència del Tribunal Constitucional declara la incompatibilitat de la voluntat expressada pel poble de Catalunya amb la Constitució. Amb aquesta decisió, s'exclou la voluntat de ser i decidir del poble de Catalunya del marc jurídic i constitucional espanyol. Aquest fet situa les institucions catalanes en la necessitat de defensar les decisions preses pel poble de Catalunya, de qui n'emana el seu poder i representació polítiques, i obliga al conjunt d'institucions, societat i forces polítiques catalanes a plantejar un nou horitzó basat en el dret del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur, sense cap altre límit que la seva voluntat expressada de forma lliure, democràtica i pacífica.


La ciutadania de Torredembarra i de Catalunya ja ha expressat, mitjançant la mobilització popular, la necessitat d'assolir aquest nou horitzó d'independència nacional. El passat 25 d'abril, la ciutadania de Torredembarra va impulsar la celebració d'una consulta popular sobre la independència de Catalunya, en la qual el suport a la independència va ser aclaparador. I el passat dissabte 10 de juliol, Catalunya ha viscut al manifestació més important de la seva història, amb més d'un milió i mig de catalans que han sortit als carrers de Barcelona en defensa de la voluntat del poble de Catalunya expressada en referèndum i en rebuig a la sentència d'un Tribunal Constitucional que deixa les aspiracions d'una part cada vegada més gran del poble de Catalunya fora del marc constitucional espanyol.

Per tot allò anteriorment exposat, l'Ajuntament de Torredembarra acorda:


1.Manifestar el seu rebuig a la vulneració de la voluntat popular que suposa la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia, i considera que amb aquesta decisió les institucions de l'Estat han exclòs la voluntat expressada pel poble de Catalunya del marc constitucional espanyol.


2.Instar al Parlament de Catalunya a iniciar un procés democràtic per tal que Catalunya assoleixi la seva independència nacional i es constitueixi en un estat independent, de dret, democràtic i social integrat a la Unió Europea, mitjançant la celebració d'un referèndum on aquest nou horitzó sigui sotmès a la decisió lliure i voluntària del conjunt del poble de Catalunya.


3. Instar a les institucions, forces polítiques, societat civil i ciutadania catalana a implicar-se plenament en la nova etapa històrica que s'obre en el camí cap a l'assoliment de la independència nacional.


4. Trametre aquests acords al Parlament de Catalunya i a la presidència de la Generalitat.


Torredembarra, 20 de juliol del 2010.

Convocatòria Plè Ordianri 22/7/2010

ORDRE DEL DIA
1.Aprovacio, si s'escau, de I'acta del Ple corresponent a la sessio ordinaria duta a terme en
data 20 de maig de 2010.
2. Assabentar els membres del Ple dels Decrets dictats per I'Alcaldia i les regidories delegades des de la darrera sessio plenaria (numeros del 1095 al 1310 de ('any 2010).
3. Expedient AG1/G122/10/06. Dictamen proposant la modificacio de I'ordenanga fiscal 5 de ('Ajuntament de Torredembarra per afavorir I'acces a I'habitatge de les persones amb mobilitat redu'ida.
4. Expedient AG1/G122/10/07. Dictamen proposant la modificacio de I'ordenanga fiscal 14
de ('Ajuntament de Torredembarra per afavorir I'acces a I'habitatge de les persones amb mobilitat redu'ida.
5. Expedient AG1/G122/10/08. Dictamen proposant donar suport al Correllengua 2010.
6. Expedient AG1/G306/10/05. Dictamen proposant I'establiment de les dues festes locals del municipi de Torredembarra previstes per a ('any 2011.
7. Expedient AG11/G521/10/02. Dictamen proposant I'aprovacio inicial del Projecte executiu de remodelacio de la Estacio de bombament (EBAR) de la Martineta de Torredembarra, presentat per SOREA.
8. Expedient AG20/G543/10/02. Dictamen proposant I'atorgament d'una bonificacio d'un 95% en concepte ('Impost sobre construccions, instal•Iacions i obres a la Fundacio Onada Torredembarra.
9. Questions sobrevingudes.
10. Precs i preguntes.