ERC

30/7/10

Moció Aplicació Sentència Aigua

En data 17 de gener del 2008, i en acord de Ple, s’adjudica el
contracte d’abastament de l’Aigua, Clavegueram i Aigües Pluvials a
l’empresa guanyadora del concurs.
En data 5 de febrer del 2008, la Societat Sorea interposa contenciós
administratiu contra la resolució de l’Ajuntament de Torredembarra.
En data 17 de juny del 2009, la sentència dictada pel Jutge
diu:” Debo desestimar i desestimo el recurso contencioso
administrativo interpuesto por SOREA, contra el acuerdo de Pleno
del Ayuntamiento de Torredembarra de fecha 17 de enero del 2008,
por el que se desestiman las medidas provisionales de suspensión
del procedimiento y se adjudiaca el contrato de Gestión del servicio
Municipal de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento a
AQUALIA Gestión Integral del Agua, por ser ajustada a derecho, sin
expresa condena en costas”
Contra aquesta sentència Sorea interposa Recurs d’Apel·lació
En data18 de novembre del 2008, el Jutge dicta el següent: “
Que a lugar a la ejecucón provisional de la sentencia del 17 de junio
del 2009 previa garantia aportada por la ejecutante conforme a los
medios admitidos en derecho de la caución por valor de 12.000.000
de Euros”
Degut a la falta d’ingressos que pateixen totes les administracions
i l’endeutament agreujat del nostre en concret, l’Ajuntament no
es pot permetre fer gaires inversions. Tenir el contracte adjudicat
suposa uns ingressos al final de l’any que les arques municipals
s’estalviarien, ja que la diferencia d’estalvi es molt important. Quasi
100.000€ anuals.
Les inversions de 12.000.000€ més 2.000.000€ a fons perdut
per invertir en les nostres xarxes d’aigua potable i clavegueram,
que son tant necessàries i urgents al nostre municipi, tant per
seguretat, per salubritat i estalvi de consum, ja que molta quantitat
que l’Ajuntament paga, es perd. I les noves xarxes de pluvials, que
tots sabem i en patim les conseqüències quan plou.
Per tot l’exposa’t:
PRIMER:
Demanem al Alcalde, Sr. Daniel Masagué i emparats amb l’ Article
84 , la petició de l’execusció provisional de la sentencia de
l’adjudicació del contracte de l’Aigua, Clavegueram i pluvials
de Torredembarra.
L’article 84 diu el següent:
1. La interposició d'un recurs d'apel·lació no impedeix l'execució
provisional de la sentència
recorreguda.
Les parts afavorides per la sentència poden instar-ne l'execució
provisional. Quan d'aquesta
se'n puguin derivar perjudicis de qualsevol naturalesa, es poden
acordar les mesures que
siguin adequades per evitar o pal·liar els perjudicis esmentats. Es
pot exigir igualment la
prestació de caució o garantia per respondre dels perjudicis. En
aquest cas no es pot dur a
terme l'execució provisional fins que la caució o la mesura acordada
no estigui constituïda i
acreditada a les actuacions judicials.
2. La constitució de la caució s'ha d'ajustar al que estableix l'article
133.2.
3. No s'ha d'acordar l'execució provisional quan sigui susceptible de
produir situacions
irreversibles o perjudicis de reparació impossible.
4. Amb l'audiència prèvia de les altres parts per un termini comú de
tres dies, el jutge ha de
resoldre sobre l'execució provisional en el termini dels cinc dies
següents.
5. Quan qui insti l'execució provisional sigui una administració
pública, queda exempta de laprestació de caució.
SEGON
Demanem que l’Ajuntament pensi i actuï d’acord amb el benefici
general de la població i pensant amb la situació econòmica que
estem petin i que és pateix en general.
Demanem es complexi l’adjudicació d’un concurs fet legalment i
obertament
TERCER
Que l’Alcalde expliqui el motius del perquè no ha demanat
l’execució de la sentència quan està amprat per la llei, quan es
tracta d’una administració pública
L’Alcalde té l’obligació de donar explicacions al poble, quan no es
vol acceptar un procediment legal i beneficiós per la població.