ERC

22/7/10

Convocatòria Plè Ordianri 22/7/2010

ORDRE DEL DIA
1.Aprovacio, si s'escau, de I'acta del Ple corresponent a la sessio ordinaria duta a terme en
data 20 de maig de 2010.
2. Assabentar els membres del Ple dels Decrets dictats per I'Alcaldia i les regidories delegades des de la darrera sessio plenaria (numeros del 1095 al 1310 de ('any 2010).
3. Expedient AG1/G122/10/06. Dictamen proposant la modificacio de I'ordenanga fiscal 5 de ('Ajuntament de Torredembarra per afavorir I'acces a I'habitatge de les persones amb mobilitat redu'ida.
4. Expedient AG1/G122/10/07. Dictamen proposant la modificacio de I'ordenanga fiscal 14
de ('Ajuntament de Torredembarra per afavorir I'acces a I'habitatge de les persones amb mobilitat redu'ida.
5. Expedient AG1/G122/10/08. Dictamen proposant donar suport al Correllengua 2010.
6. Expedient AG1/G306/10/05. Dictamen proposant I'establiment de les dues festes locals del municipi de Torredembarra previstes per a ('any 2011.
7. Expedient AG11/G521/10/02. Dictamen proposant I'aprovacio inicial del Projecte executiu de remodelacio de la Estacio de bombament (EBAR) de la Martineta de Torredembarra, presentat per SOREA.
8. Expedient AG20/G543/10/02. Dictamen proposant I'atorgament d'una bonificacio d'un 95% en concepte ('Impost sobre construccions, instal•Iacions i obres a la Fundacio Onada Torredembarra.
9. Questions sobrevingudes.
10. Precs i preguntes.