ERC

24/11/12

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ERCMOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC

El Grup Municipal d’ERC va presentar dues mocions al Ple de l’Ajuntament de Torredembarra del passat 15 de novembre de 2012. La primera era en defensa del Dret a les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs, que no va ser aprovada pels vots en contra de CiU, PP i GIT. La segona va ser la moció en favor de la independència de Catalunya declarant “Torredembarra com a territori català lliure”. Aquesta moció va ser aprovada amb una petita esmena de CiU que afegia “respectant la voluntat de la ciutadania”, amb els vots a favor d’ERC, CiU, ABG i GIT.

Adjuntem el text de les dues mocions.

Moció en defensa del Dret a les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs

La interrupció Voluntària de l'embaràs ha estat i és un fet controvertit en molts àmbits socials atès els diferents aspectes ètics, sanitaris i legals que es posen en qüestió amb la seva pràctica.

La llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs, que entrà en vigor l'1 de juny del 2010 permet la Interrupció Voluntària de l'Embaràs (IVE) sense causa justificada fins la 14a setmana de gestació. Un pas endavant en el dret de les dones a decidir sobre el propi cos, dret reconegut a l'article 41 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Aquesta llei es basa en terminis i no en supòsits com l'anterior aprovada l'any 1985 (perill per a la vida o la salut de la dona embarassada, presumpció de defectes del fetus i violació).

El Ministre de Justícia del Govern Espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón, va anunciar fa mesos que a la tardor presentarà l'esborrany de la reforma de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs. El missatges que ens arriben fan preveure una retallada i una agressió envers els drets de les dones a decidir sobre el propi cos. El Ministre, juntament amb els sector més ultraconservadors pretenen banalitzar la decisió d'una dona que decideix interrompre el seu embaràs. Una decisió difícil i meditada. Aquests mateixos, pretenen decidir sobre el nostre cos i coartar la nostra llibertat de decisió.

Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una obligació. Hem d'assegurar que aquelles que no vulguin o puguin, per diversos motius, ser mares en aquell moment de la seva vida, tinguin la llibertat de decisió, perquè el cos és seu.

Una modificació de la llei, en els termes que avança el Ministre de Justícia, per restringir l'accés de la dona a l'IVE fomentarà els avortaments clandestins en condicions precàries que posaran el risc de la salut de les dones i els viatges a països on permetin l'IVE a terminis, només permès per aquelles dones que puguin assumir la despesa econòmica.

El dret al propi cos ha de prevaldre jurídicament envers els dictat morals impulsats pels sectors ultraconservadors

Atès tot l'exposat anteriorment, el ple de l'Ajuntament de Torredembarra, acorda el següent:

Primer.- Instar al Ministeri de Justícia a la no modificació de la llei en els termes previstos, o en qualsevol altra direcció que pugui significar una regressió en els drets de les dones).

Segon.- Demanar la despenalització de l'avortament voluntari que a dia d'avui continua tipificada dins el Codi Penal

Tercer.- Sol.licitar la reducció l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura de prevenció embarassos no desitjats i prevenció de malalties de transmissió sexual.

Quart.- Instar a la implantació d'un programa específic d'atenció a les dones que han pres la decisió d'interrompre l'embaràs, doncs aquesta decisió pot tenir conseqüències per a la pròpia dona.

Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats i al Ministre de Justícia.


MOCIÓ DE DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA


Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de forma unilateral i a tots els efectes, la plena sobirania de la nació catalana, en la perspectiva de la constitució d’un estat català lliure, independent, democràtic i social.
En la consulta popular celebrada el dia 25 d’abril de 2010, el poble de Torredembarra va expressar un sentiment molt majoritari de la seva població a favor de la independència de Catalunya. Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present així com a declarar el municipi de Torredembarra com a territori català lliure respectant la voluntat de la ciutadania i, a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la legislació i els reglaments d’abast espanyol seran vigents de forma provisional.

Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que pateixen els veïns i veïnes de Torredembarra i, per extensió, de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui, a Catalunya, l’atur afecta a 700.000 persones, el 20% de la població es troba al llindar de la pobresa, el 40 % d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros per Catalunya. És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble català. L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc. És un Estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis al poble de Catalunya i posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels ajuntaments. A més, ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran grans canvis legals que atemptarien, si és donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la ciutadania.
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg.

És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i veïnes de Torredembarra, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores que ja patim, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que ens està tocant viure.

En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, DEMANEM:

PRIMER. Que el Parlament de Catalunya sotmeti a votació la declaració unilateral de sobirania nacional de Catalunya , si s’escau, convoqui un referèndum sobre la independència de Catalunya.

SEGON. Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la necessitat d’emprendre accions immediates per la creació d’una hisenda  pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions públics,  i l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català.

TERCER. Que el Parlament de Catalunya acordi, amb caràcter immediat les mesures que cregui convenient que ordeni la transició fins a la constitució formal de l’estat català.


QUART. L’Ajuntament de Torredembarra s’adhereix a l’Assemblea Nacional Catalana en les diferents accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya.

CINQUÈ. Finalment, des de Torredembarra, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’Estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.

SISÈ. Notificar-ho a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern Espanyol, als diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a l’Associació de Municipis per la Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als seus municipis adherits, i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.


5/11/12

AUGMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS


El govern Masagué segueix augmentant la pressió sobre els ciutadans per mantenir la seva mà foradada. Sense un pla de govern clar, i amb uns serveis municipals d’una qualitat més que deplorable, no es pot justificar la pressió recaptatòria que patim des de 2008.

Fins l’any 2007 l’impost que aportava més ingressos a les finances municipals era l'Impost de Construccions i Obres (ICIO), però amb el pet de la bombolla immobiliària la recaptació per aquest impost va esdevenir insignificant, i en canvi els anys 2008 i següents els ingressos de l’ajuntament no han disminuït, gràcies al notable increment de l'IBI per l’augment dels dos factors que l’afecten: la base imposable que ve variant de manera progressiva per la revisió del 2002, i l'increment del tipus impositiu.
A tall d’exemple aquí teniu l’evolució de l'IBI urbà.

Any
Tipus
impositiu
Afegint el 6% Rajoy
Variació total
2002
0,923%


2003
0,870%

-5,75%
2004
0,870%

0,00%
2005
0,840%

-3,44%
2006
0,840%

0,00%
2007
0,840%

0,00%
2008
0,878%

4,52%
2009
0,920%

4,77%
2010
0,920%

0,00%
2011
0,920%

0,00%
2012
0,920%
0,975%
6,00%
2013
0,959%
1,016%
4,20%

Els augments de 2008 i 2009, planificats pel govern Jiménez, estaven lligats a un pla d’inversions que el Sr. Masagué no ha executat. Si no tenia intenció de fer les inversions podia haver contingut l’augment de 2009, o inclús baixar-lo.

El 2012 i el 2013 hi ha una propina del Sr. Rajoy d'un 6% que afecta a la major part de vivendes i a totes les places d’aparcament i locals comercials. El 2013 s'aplicarà “només l'IPC” (3,9%), mantenint-se la propina Rajoy (6%).

Tot plegat que l'IBI de 2013 tindrà un tipus impositiu superior a l'1%. La llàstima és que no sabem per a què serveix: S’han aprovat les Ordenances Fiscals del 2013 sense tenir un pressupost de despeses (tot just han aprovat les de 2012). Però sí sabem que mantindrem les despeses de personal amb unes productivitats arbitràries, uns lloguers inútils, i uns contractes de serveis caducats que es podrien millorar tant en servei com en preu.

Un director d’hotel sempre deia “si no hi ha aigua calenta, no hi ha factura”. Però aquí primer hi ha la factura, i després ja veurem si podem escalfar l’aigua.

Eduard Rovira Gual
Grup Municipal d’ERC

21/9/12

COMUNICAT DEL GRUPS MUNICIPALS D’ERC, PSC I L’AGRUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA


Sr. Alcalde, s’ha acabat. Fins aquí hem arribat!

No cal que li recordem que som càrrecs electes i que representem als nostres votants del nostre municipi.
Donc els nostres votants i els seus, els de tot el govern, estan en les mateixes condicions: La manca d’informació, transparència, comunicació la manca d’atenció que mostra a la majoria de vilatans,
I la mala administració dels diners municipals.

Després de tres anys del seu anterior mandat, que ja va ser una manca de respecte i d’informació constant vers els regidors antecessors nostres, ara segueix pel mateix camí.

En aquesta mateixa sala, el dia d’investidura d’aquest govern, tot van ser promeses d’obertura, de comunicació, d’informació i de debat.
Ens va nombrar un portaveu per quedar bé, i resulta que ni ell mateix està informat de res que passa dins del propi govern. Volem dir: seu i de dos o tres més.

Fa dos Plens que va comprometre’s a reunir-se amb els grups polítics periòdicament: En set mesos, una sola vegada.

El que tenim clar és que vostè és com és i res el canviarà. De democràtic no en té res. La democràcia no s’ensenya, s’hi neix. Vostè va néixer dictador i seguirà insultant a la democràcia com fins ara.

No cal que porti per escut un partit, no cal que porti careta, no cal que es disfressi de corder, perquè se li veuen les potes de llop.
Cada u és com és i els altres li poden aguantar tot, o no.
Nosaltres no en tenim cap obligació.

Nosaltres diem prou i vostè vagi fent el que vulgui com ara.
La historia posa a tot hom al seu lloc, merescut o no. I el poble, quedarà com 30 anys endarrere.
Per culpa de la seva manca de visió i ma dreta i cordura política.
I per portar les butxaques foradades, les polítiques d’amics, els favors i  els tapa boques.
Vostè és poc valent i la seva covardia li costa molts diners al poble de Torredembarra.
Assessor i serveis jurídics al seu costat no pateixen la crisi. Els de la seva corda, volem dir.
Com pot explicar al poble que un sol informe jurídic costi al poble 21.240€?
I els lloguers, els pot explicar? Enriquint a entitats bancàries i a subordinats seus.

Estem cansats de repetir demanant  el mateix: informació i diàleg, mentre vostè en fa de cada Ple un passeig militar.
S’han acabat les entrades “sota pàlio” i els passejos triomfals per Ona La Torre. La seva ona, però pagada amb els diners de tots.

El mateix poc respecte  vers l’oposició, l’ha tingut amb els seus socis de govern, posant-los, en entre dit, i fent-los caure en presumptes  il·legalitats, tant en les Juntes de Govern Local, com al Ple.


No anat sol al marge de la llei, si no que ha buscat la companyia de la desinformació, la poca experiència i la poca valentia. Tot molt ben maquillat i estudiat  perquè els seus socis tinguessin fe cega amb vostè, amb excuses que hagi fet falta només per poder seguir al mateix vaixell.

Però, desgraciadament, no és el vaixell que anava a Ìtaca, no. Les restes que naveguen, van directes a les roques arrastrades per corrents poc favorables.
Temps era temps i el temps tot ho destapa.

Els regidors/es novells, han tingut tant mal començament, que no han conegut ni saben que és el debat ni l’intercanvi ni exposició d’ opinions ni d’idees per arribar al resultat final que s’anomena política. Una ciència tant inexacta que esdevé quan tothom lliurament pot expressar-se per construir i treballar en aquest cas pel nostre poble.

Gràcies a les seves formes de governar, han viscut la part més desagradable de la política.
Una verdadera llàstima i un estroncament de moltes il·lusions i ganes de treballar pel poble. Esperem que algun dia ho puguin experimentar per tornar a fer guanyar la confiança i la credibilitat política als ciutadans.

Amb nosaltres de comparsa, prou!

Les herències, se les poleix vostè com varem haver de fer els altres. I un dia o altre ja parlarem de les seves, perquè se’n parlarà molt  temps.

Tot ràpid tard i sense cap participació ni proposta nostra.
Per tant, com que té majoria, s’ho pot fer i desfer com ha fet fins ara.

No volem estar involucrats en assumptes i “affers” poc clars entramats per vostè mateix. Se’ls ressol amb els seus assessors que per axó els paga.


Nosaltres, ja hem acabat per avui. Sortosament,no serà alcalde tota la vida. I ja és hora de que el poble sàpiga el tipus de persona que ens representa i les armes que gasta la màxima autoritat de Torredembarra.

Hem vingut al Ple perquè som conscients de la nostra responsabilitat i l’abandonem, conscients de la seva satisfacció, perquè demà tingui arguments més seriosos per fer el monòleg a Ona La Torre i les noticies a la premsa.
Almenys no se’n riurà de l’oposició ni del poble

Pel bé de Torredembarra i pel bé del seu propi partit, Sr. Masagué dimiteixi.
Signem:

Grup Municipal d’ERC: Eduard Rovira i Montserrat Gassull

Grup Municipal del PSC: Enrique Grangel, Jordi Solé i Olga Gonzàlez.

L’Agrupació: Ma. Dolors Toda


Torredembarra, 20 de setembre de 2012

10/9/12

COMUNICAT DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC SOBRE L’11 DE SETEMBRE


Dins de l’àmbit municipal els actes institucionals de celebració de la Diada Nacional de Catalunya han de ser uns actes de la Corporació, la qual representa a la ciutadania, i no pas un acte del govern. També han de poder ser una celebració de la societat civil, mitjançant la participació de les entitats que la simbolitzen.

Des que el Sr. Masagué és alcalde de Torredembarra ha convertit aquests actes en un acte més de govern (personal o del seu equip, no ho sé, però tant se val), i no ha consultat ni molt menys consensuat els horaris ni els continguts de la celebració.

Però, enguany s’ha superat: Inicialment va fixar els actes en horari de tarda, la qual cosa fa pensar que, com el president Mas, no té cap intenció d’anar a Barcelona. O potser ho volia fer a la tarda per tenir una excusa oficial per no anar-hi.

El menyspreu del Sr. Masagué en vers els actes que la societat civil ha impulsat pel dia 11 a la tarda a Barcelona no el fan mereixedor de ser protagonista d’un acte com la presentació de l’ANC a Torredembarra, i per aquest motiu no hi vam assistir.

Pel que fa als actes institucionals de l’ajuntament, després d’haver donat la culpa a la regidoria de cultura, i degut a les pressions rebudes, s’han modificat l’horari i els actes.

Els regidors del Grup Municipal d’ERC considerem que ja n’hi ha prou, i tot i que serem al costat d’ERC en la ofrena floral commemorativa, com a membres de la corporació municipal no participarem en un acte de la Junta de Govern, ni volem recolzar una proclama personal de l’alcalde que a dia d’avui no coneixem.

Eduard Rovira i Montserrat Gassull
Grup Municipal d’ERC

Conferència a Cal Maiam: L´espoli fiscal


CONFERÈNCIA

L’ESPOLI FISCAL

a càrrec
d’Elisenda Paluzie
 Professora de Teoria Econòmica de la UB i Investigadora del CAEPS

L’ESPOLI el patim tots !!!
Informa-te’n !!! Divendres,  21 de setembre
A CAL MAIAM
A les 8 del vespre

    

25/7/12

Mocions que ha presentat el grup municipal d’ERC al Ple del dia 19 de juliol de 2012MOCIÓ EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE SUPORT ALS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL I A LES POLÏTIQUES D’INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES DISCAPACITADES.

Aquesta és va aprovar

MOCIÓ SOBRE ELS RECURSOA PER L’EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA I LES DECICIONS EN POLITICA EDUCATIVA

Aquesta no és va aprovar

MOCIÓ A FAVOR DEL TERCER FIL I DE LA REOBERTURA DE LA LÍNIA  REUS-RODA DE BARÀ TANT PER A MERCADERIES COM PER PASSATGERS.

Aquesta és va aprovar

MOCIÓ PERQUÈ ONEGI l’ESTELADA A LA TEULADA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 11 DE SETEMBRE I ELS DIES QUE ÉS CELEBRI LA “FESTA DE LA BATALLA DE TORREDEMBARRA”

Aquesta ja va ser votada en contra, a la Comissió Informativa i ja no va entrar al Ple.


CIU va presentar la MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE FISCAL

Nosaltres vam presentar les següents esmenes:

1.- On diu “Pacte Fiscal” afegir sempre” Pacte Fiscal basat en el concert econòmic”

2.- On diu “ dèficit Fiscal”, canviar-ho per “espoli fiscal”

3.- On és fa esmena a l’informe IEA, que és faci esment a les conclusions de la comissió d’estudi del Parlament de Catalunya del pacte fiscal basat en el concert econòmic.

Van acceptar la 1ra i la 3a.
Nosaltres vam motivar “l’espoli fiscal” deixant molt clara la nostra postura d’independència.
CIU no ho va admetre i va haver de retirar la moció perquè no  tenia els suports per aprovar-la.
Evidentment, nosaltres la vam votar en contra.

Torredembarra, 20 de juliol de 2012


17/7/12

Moció esteladaMOCIÓ PER LA COL·LOCACIÓ DE L’ESTELADA A LA TEULADA  DE L’AJUNTAMENT

El grup municipal d’ERC d’aquest ajuntament presenta la següent moció perquè sigui debatuda en el proper Ple.
El 21 d’octubre del 2011 el Ple de l’Ajuntament de Torredembarra es va declarar municipi per la independència. A més, la societat civil  torrenca ha treballat per la independència d’una forma àmplia i transversal, com demostra la feina de Torredembarra Decideix, que va aconseguir un suport de 1.594 persones en el referèndum per la independència celebrat el 25 d’abril del 2010  i també la feina actual de Torredembarra per la Independència, que està recollint molt suport ciutadà al nostre municipi.
L’any 2014 Catalunya celebrarà el 300é aniversari de la Guerra de Successió, data on els catalans varem perdre tots els nostres drets.
A Barcelona, 5.500 homes dirigits pel conseller en cap Rafael de Casanova van resistir fins que, l'11 de setembre de 1714, es va produir l'assalt final felipista a la ciutat.

La Guerra de successió va significar l'ocupació de Catalunya per les tropes francocastellanes i, alhora, la desaparició de totes les institucions catalanes, que s'havien anat configurant des de l'alta Edat Mitjana.

Torredembarra fa cinc anys, iniciat pel Patronat de Turisme, va ser pionera a Catalunya en la primera  celebració d’aquest fet històric i va  i crear la “Festa de la Batalla”, en record i homenatge als caiguts a la batalla que es va produir al municipi el 16 de juliol de 1.714.

19/6/12

Petició perquè ens confirmin o desmenteixin les publicacions que de la premsa on s’informa de la retirada de multes per part del govern durant el període de paralització de les sancions del radar.

Sr. Daniel Masagué
Alcalde de Torredembarra

Sr. Santiago Ardèvol
Regidor de GovernacióEn referència a la gran quantitat de sancions efectuades  durant l’any 2011 degut a l’insta-lació d’un radar per al control de la velocitat en diferents vies del municipi i desprès de les mesures preses per l’equip de govern i en concret amb el decret d’alcaldia on és procedia a suspendre provisionalment, durant tres mesos els procediments administratius, us comuniquem que hem llegit a la premsa, que l’ajuntament ha retirat sancions, durant aquest període de temps, sense recurs previ ni cap Plec de Descàrrec per part dels afectats, els quals s’han beneficiat d’aquestes accions.

Els regidors/es sota signants representants dels grups municipals del PSC i ERC respectivament, els hi demanem:

Que ens responguin  per escrit, per afirmar o desmentir el que ha publicat la premsa, referent a la retirada de sancions per par de l’equip de govern, degut a que tots ho hem pogut llegir a la premsa dies passats i no hi ha hagut cap comunicat oficial al respecte, per part del govern municipal.


Signat: Regidors/es del Grup Municipal del PSC i Grup Municipal d’ERC.

15/6/12

Mocions presentades pel pròxim ple

ERC Torredembarra presenta aquestes tres mocions perquè passin al pròxim
Ple. De moment el govern no ha presentat cap proposta pel Ple. Per aquest
motiu avui, només s’han debatut aquestes tres mocions. ERC és pregunta quina
és la feina dels regidors a l’ajuntament, la majoria amb dedicació exclusiva
i que no generin cap proposta per passar al Ple ni a les Juntes de Govern,
on només hi ha pagaments.

Es necessària aquesta despesa tant elevada davant d’un poble paralitzat?

Moció sobre els recursos per l´educació no universitària i les decisions en política educativa

 

Moció en defensa de les polítiques de suport als centres especials de treball i a les polítiques d´inserció laboral de les persones discapacitades

 

Moció a favor del tercer fil i de la reobertura de la línia Reus-Roda de Barà tant per mercaderies com per passatgers

 

 


14/6/12

Moció de l´últim ple que no va ser aprovada

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’E.R.C. SOBRE L’EXPLOTACIÓ DEL PÀRKING FILADORS, PERQUÈ SIGUI DEBATUDA EN EL PROPER PLE.  

Després de dos anys de la inauguració del pàrquing del carrer Filadors, la seva explotació i el seu ús públic segueixen estan molt per sota dels mínims raonables. En canvi les seves despeses de vigilància, manteniment i neteja són exageradament elevades en comparació a l’ús. Aquestes despeses d’uns 10.000 euros al més han esdevingut en la pràctica una despesa sense motius, una subvenció per una empresa desconeguda.  En el Ple del passat mes de Juliol del 2010, el grup municipal d’ERC d’aquest ajuntament, ja va presentar una moció sobre aquest mateix tema. El principal argument per rebutjar la moció va ser que el pàrquing acabava de ser inaugurat i que l’empresa de manteniment i vigilància tenia un contracte en vigor. Però als pocs mesos, el contracte finalitzava i el govern el va tornar a renovar sense cap procediment ni públic ni obert, sense fer cas a la moció i a les peticions dels membres de l’oposició. Per si no n’hi ha prou, les dues persones que hi treballen no son del municipi.  Ara, la situació econòmica general i del pressupost municipal fan que ens haguem de replantejar l’explotació del pàrquing Filadors. A més a més ja no hi ha entrebancs perquè el contracte de serveis de vigilància i manteniment ja està vençut. Des de fa uns quans mesos, la quantitat de 10.000€ s’està pagant mensualment sense contracte i amb avisos reiterats per part de la Interventora Accidental.  És obligació de l’equip de govern vetllar pels interessos municipals i per una administració correcta del impostos dels contribuents.   Els 240.000€ en dos anys, que ha pagat l’ajuntament per un manteniment pràcticament inexistent degut a la poca afluència de cotxes, s’haurien pogut destinar a arranjar la zona verda de sobre del pàrquing que està en un estat deplorable, com altres zones verdes de municipi.  A la moció del 2010 ja es proposaven altres formules d’explotació efectives, econòmiques i de servei, amb un funcionament de 24 hores.  Per tots aquest motius exposats, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

PRIMER:  Per tal de poder gestionar l’equipament “Pàrking Filadors” de la forma més sostenible per a la hisenda local i en favor dels recursos públics i humans, caldria fer una explotació de forma directa, amb treballadors de la plantilla actual de l’ajuntament i així optimitzar recursos i minimitzar els costos de l’explotació. Aquests recursos humans haurien de sortir de les categories professionals D i E que consten dintre de la relació de llocs de treball actuals i que amb 55 o més anys d’edat no poden realitzar les tasques adscrites al seu lloc per diferents causes entre elles la mobilitat reduïda o d’altres.

 SEGON:  Incentivar l’ús de l’aparcament les 24 hores amb modalitats d’abonament que beneficiïn els residents i usuaris habituals, la qual cosa afavoriria la circulació de vehicles pel casc urbà, facilitant aparcaments de pernocta pels veïns.

TERCER:  Que aquest acords es duguin a terme de forma immediata i urgent degut a la quantitat tant important de diners que es poden estalviar.       Signat: Eduard Rovira i Montserrat Gassull, regidors de la Corporació

Mocions aprovades en l´últim ple


MOCIÓ EN DEFENSA DELS AFECTATS PER LA CONTRACTACIÓ DE PARTICIPACIONS PREFERENTS

A la vista del perjudici generat entre les 210.000 famílies catalanes – 700.000 al conjunt de l’Estat - afectades per la compra de participacions preferents en condicions irregulars, la insuficient acció supervisora i reguladora dels organismes competents per tal d’evitar o corregir aquests perjudicis i les mobilitzacions dels afectats i els col·lectius d’usuaris d’entitats financeres, es fan necessàries totes les mesures de recolzament possibles per reclamar una acció correctora molt més decidida per part dels poders públics.

Des del 1999, s’han col·locat més prop de 26.000 milions d’euros en participacions preferents, pràcticament la totalitat per part d’entitats financeres. Fins al 2007, molts dels contractes de participacions preferents es van realitzar sense documentació i amb menor informació, i a partir del 2007 s’han detectat molts incompliments de les obligacions d’informació i protecció de la persona consumidora previstos a la Directiva MiFID i en la Llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya. En molts casos, es van convertir contractes de dipòsits a termini a participacions preferents.

Les participacions preferents són valors emesos per societats que no permeten participació en el capital ni dret a vot, tenen caràcter perpetu i la seva rendibilitat és de caràcter variable i no garantida. Són valors que no cotitzen en borsa, i tenen una liquiditat escassa. Tenen un alt risc de pèrdues, una rendibilitat generalment fixa en un primer període i variable posteriorment, no garantitzada, vinculada a beneficis distribuïbles, sense garantia del capital invertit i amb la possibilitat de pèrdues d’aquest capital, a més, no estan cobertes pel Fons de Garantia d’Inversions. La col·locació d’aquest producte es va donar a causa de la falta de liquiditat de les entitats financeres, amb aquestes emissions van poder reforçar els seus balanços i van enfortir d’aquesta forma la seva aparent solidesa.

Com a conseqüència dels acords de regulació bancària de Basilea III, aquestes participacions preferents deixen de computar com a capital principal. Els acords de BasileaIII es prenen amb l’objectiu d’establir un nou codi de disciplina bancària que incrementi els requeriments en capital i qualitat, i ser més exigents amb el deute, per tal d’evitar un altre col·lapse financer.

És per aquest motiu, i no per cap altre, que les entitats financeres que havien comercialitzat les participacions preferents, estan oferint un bescanvi als seus clients, ja sigui per accions, per bons convertibles, per deute subordinat, etc.

Els perjudicis s’han fet evidents quan han aflorat les irregularitats pel que fa a:
I. La seva contractació i comercialització
S’han detectat molts casos en què no es va informar de les característiques del producte, ni dels seus riscos, ni de l’escassa o nul·la liquiditat i el caràcter perpetu del producte. Es van contractar moltes participacions preferents sota l’aparença de dipòsit, però amb una rendibilitat superior. És un producte altament complex que la mateixa Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) considera d’alt risc no apropiat per al mercat minorista.
II. La baixa disponibilitat i liquiditat de la inversió
Un cop els estalviadors han volgut recuperar els fons dipositats, molts s’han trobat que el caràcter perpetu del producte - del qual no van ser avisats - impedeix la liquiditat del mateix, a no ser que es traspassi en un mercat secundari on el principal comprador - i pràcticament l’únic - és l’entitat emissora, amb la conseqüència que és qui marca el preu de venda, molt per sota de l’inicial.

Donat que s’està instant als propietaris de participacions preferents que facin escrits de reserva d’accions legals davant les entitats bancàries, sota l’auspici de AICEC - ADICAE (Asociació d‘Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya) i tenint en compte la insuficiència de les alternatives ofertes per les entitats financeres als afectats, considerant que la denúncia realitzada per les associacions de persones consumidores i usuàries als organismes supervisors ha aconseguit que la CNMV i el propi Banc d’Espanya reconegui l’abús i la incorrecció de les pràctiques realitzades, però no accions correctores suficientment contundents, evidenciant la indefensió i desinformació de bona part dels afectats.

Per tot l’anteriorment exposat, Esquerra Republicana de Catalunya proposa al ple de l’ajuntament de Tarragona que prengui els següents

A C O R D S

Primer. Manifestar i denunciar l’abús en el que han incorregut les entitats financeres en la comercialització d’aquests productes.

Segon. Comunicar als organismes reguladors - Banc d’Espanya i Comissió Nacional del Mercat de Valors - la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part de les pròpies entitats financeres per tal de garantir la correcta informació del conjunt dels afectats, dels seus drets i dels seus deures.

Tercer. Manifestar la necessitat que els organismes reguladors intervinguin per assolir la restitució dels drets dels usuaris afectats. Una restitució que hauria de garantir, a través de les vies legals i financeres oportunes, la plena convertibilitat dels estalvis que hagin estat invertits en productes que no hagin garantit una informació adequada sobre les seves característiques a l’hora de la seva contractació i comercialització.

Quart. Donar suport a totes les actuacions de les associacions de persones consumidores i usuàries en la informació i defensa dels afectats i la denúncia de les irregularitats comeses en la fase de contractació i comercialització d’aquests productes.

Cinquè. Recolzar totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la denúncia i divulgació d’aquestes males pràctiques anteriorment mencionades, com a la defensa i demanda de restitució dels drets dels seus afectats.


                                                                 I----------------I

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’E.R.C. SOBRE L’ARRANJAMENT I ADEQUACIÓ DEL PÀRQUING PROVISIONAL DEL CARRER LLEÍDA, COM A ZONA VERDA INFANTIL I DE JOCS.

Entre els carrers Rodes, Lleída i Av. Diagonal d’aquest municipi s’hi troba una zona classificada en el PGU com a Zona Verda o Parcs i Jardins.
Aquesta zona actualment està destinada a l’estacionament de vehicles. Estacionament provisional mentre és realitzaven les obres de construcció del Pàrquing Filadors. Des de la regidoria de Serveis, es va adequar molt provisionalment per aquesta raó, ja que una vegada finalitzades les obres, s’havia d’adequar com a Zona Verda. Però desprès de dos anys que el Pàrquing Filadors està acabat, hem pogut comprovar que no s’ha fet cap acció per recuperar la zona.

Creiem que és del tot necessària la recuperació i adequació d’aquesta zona, tant pels nostres infants com per la nostra gent gran, ja que el projecte contemplava varis espais diferenciats de jocs. Perquè és una zona cèntrica ja que en el nucli urbà no disposem de zones de joc i d’esbarjo. I també per la necessitat dels veïns de la zona, perquè de tots és sabut que la zona estava destinada a aquest ús i així es va comprometre l’ajuntament quan es va a destinar a “pàrquing provisional”

Per tots aquest motius exposats, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

PRIMER:
Que la regidoria que li pertoqui recuperi el projecte aprovat de l’adequació de la Zona Verda anomenada del carrer Lleida.

SEGON:
Que en els pressupostos de l’any 2012, s’hi destini una partida per arranjar i adequar aquesta zona verda.


Signat: Eduard Rovira i Montserrat Gassull, regidors de la Corporació.


Grup Municipal d’ERC
Torredembarra, 11 d’abril del 2011.


3/5/12

ERC va abandonar el Ple extraordinari del 30 d’abril per la manipulació de l’alcalde en la convocatòria


L´alcalde Daniel Massagué (CiU) va incloure punts en l’ordre del dia sobre la concessió del servei d’aigua que el secretari municipal havia advertit com a il·legalitat, i a pesar d’una petició per escrit del secretari de no portar-ho a aprovació

Els regidors d’ERC de Torredembarra, Eduard Rovira i Montserrat Gassull, van abandonar dilluns passat el Ple extraordinari de l’Ajuntament en senyal de protesta per l’actitud de l’alcalde, Daniel Massagué (CiU), per la manipulació de la convocatòria del Ple. Massagué havia inclòs quatre punts en l’ordre del dia, sobre la concessió del servei de l’aigua i el clavegueram, punts que l’alcalde havia retirat en un ple anterior celebrat el mes de març, ja que el secretari municipal hi havia fet un avís d’il·legalitat; en el ple extraordinari, però, del 30 d’abril van ser inclosos aprofitant que el mateix secretari havia avisat l’alcalde que estaria absent aquell dilluns per fer el pont de l’1 de Maig. Els representants d’ERC van demanar la retirada dels quatre punts de l’ordre del dia, però l’alcalde s’hi va negar; llavors els regidors republicans van exposar els seus motius i van abandonar la sala sense prendre part en la votació posterior.

L’Alcalde va convocar divendres 27 d’abril a la tarda el Ple extraordinari i urgent per dilluns dia 30 a les 14:00h, quan és va assabentar que el secretari municipal estaria absent perquè s’havia agafat el dilluns de pont per fer festa. Va aprofitar l’avinentesa per incloure a l’ordre del dia quatre punts que van ser retirats del Ple anterior del març, i que fan referència a modificacions en el contracte del servei d’aigua i clavegueram del municipi. El secretari, en el seu moment, ja va fer un avís d’il·legalitat als expedients corresponents a aquests quatre punts. “Sis regidors de l’oposició havíem demanat un informe previ al secretari, el qual va ser prohibit per l’Alcalde al·legant que retirava els citats punts de l’ordre del dia d’aquell ple del mes de març”, recorda ERC.

Sense cap canvi, i amb les mateixes propostes diligenciades pel Secretari conforme s’havien retirt del Ple, l’Alcalde les va tornar a passar per aprovació en el ple extraordinari del 30 d’abril. ERC explica que cinc minuts abans de començar la sessió plenària del 30 d’abril, “l’Alcalde ens ha fet entrega de: primer, fotocòpia de la comunicació que el secretari municipal li va lliurar el dia 27 després de preparar la convocatòria, on el secretari li demana que no ho passi per aprovació; segon, un informe de la secretària accidental i el de la interventora accidental, i tercer,  un informe signat per un advocat extern on no hi figura ni el número de col·legiat ni hi consta cap registre municipal”. La comunicació del secretari a l’Alcalde diu textualment: ”(...)He de comunicar a alcaldia que tant per les objeccions procedimentals fetes, com per la manca d’anàlisi de les incidències contractuals que esmenta la Sra. Interventora accidental (anàlisi que òbviament ha de ser jurídic) considero que l’expedient no està conclús per a ser inclòs en l’ordre del dia de la sessió”

La secretària accidental diu en el seu informe que l’emet “sense entrar en aspectes relacionats com és la seva incidència en la relació entre la Corporació i l’empresa concessionària del servei...” però precisament és aquesta relació Ajuntament-empresa la que queda alterada amb la modificació del contracte que es volia passar pel Ple.

ERC no està d’acord amb les modificacions que s’estan fent en contracte del servei d’aigua i clavegueram, perquè totes són en benefici de l’empresa concessionària i no del consumidor i del municipi: Consum mínim i preus més elevat, etc. Si la concessionària no està d’acord amb el contracte que va signar el passat mes de novembre, que hi renunciï.

ERC no està d’acord que l’Alcalde aprofiti l’absència del secretari per evitar els seus advertiments legals. “Volem que l’informe que vam demanar els regidors de l’oposició sigui emès pel secretari de l’Ajuntament i no per una secretària accidental. Aquests dos fets demostren la mala fe del Sr. Massagué”, considera ERC.

“Com a càrrecs electes, ens sentim maltractats per part de l’Alcalde, degut a la seva política d’opacitat, desinformació, enganys i poca transparència”, afirmen els regidors republicans. “Estem cansats d’assistir a sessions plenàries sense la informació prèvia que facilitaria el debat i la participació de tots els grups municipals”, expliquen. “Estem cansats de no poder complir amb la nostra feina com a regidors. Mai podem analitzar ni vetllar pels interessos municipals ni dels ciutadans, ja que la informació no se’ns facilita”.

Ja n’hi ha prou de tant demanar públicament la col·laboració de l’oposició. D’anar amb el victimisme i donant la culpa als altres de tota la seva incapacitat per dialogar, consensuar i governar en equip. “Les formes i el comportament de l’Alcalde poden ser moltes coses però sobretot són antidemocràtics”, conclouen els regidors republicans.

Torredembarra, dimecres 2 de maig de 2012