ERC

22/7/10

Moció sobre gestió parking Filadors

El Grup Municipal d’ERC llur Secció Local, li fan arribar la següent
moció, la qual creiem que hauria d’haver estat deliberada tant pel
propi govern, com a tots els membres de l’oposició amb la suficient
antelació per evitar un altre increment de la despesa d’aquest
Ajuntament.
Creiem que degut a la situació en que es troba l’economia de tot el
país, vetllar acuradament pels interessos dels nostres contribuents
i per els recursos d’altra banda limitats de forma responsable per
invertir-los en serveis a la ciutadania, és si més no, el més correcta.
Per tal de poder gestionar de la forma més eficient possible
les infraestructures del nostre municipi, cal efectuar els estudis
pertinents sobre la viabilitat de les mateixes. Aquesta ha de ser la
base per tal de decidir el model d’explotació més eficaç.
Sabem de la decisió presa per aquest equip de govern, mitjançant
l’acta de la Junta de Govern Local, i que indica el inici del
procediment negociat sense publicitat, en el qual s’adjudicarà a
l’empresa guanyadora per un termini de sis mesos i que costarà a
les arques públiques la quantitat de 60.000€
Per tots aquest motius exposats, es proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
PRIMER:
Per tal de poder gestionar l’equipament “Pàrking Filadors” de la
forma més sostenible per a la hisenda local i en favor dels recursos
públics i humans, caldria fer una explotació del mateix, de forma
directa, amb els treballadors de la mateixa plantilla actual de
l’ajuntament i així optimitzar recursos i minimitzar els costos de la
mateixa explotació, aquests recursos humans, haurien de comptar
amb les persones que actualment formen part del les categories
professionals D i E que, consten dintre de la relació de llocs de
treball actuals i que amb 55 o més anys d’edat no poden realitzar
les tasques adscrites al seu lloc per a diferents causes entre elles la
mobilitat reduïda o d’altres.
SEGON:
Que s’iniciï l’estudi d’un pla de viabilitat per dur a terme la gestió
abans proposada amb la creació d’una empresa municipal de
gestió de recursos.
TERCER:
Que aquest acords es duguin a terme de forma immediata en el
cas que no hi hagués cap empresa guanyadora del procediment
iniciat o de forma contraria, al l’acabament del contracte actual.