ERC

20/11/13

Moció sobre la pobresa a Torredembarra (que presentarem el dijous 20 de novembre al ple de l'Ajuntament)

El grup Municipal d’ERC presenta la següent:

Moció sobre la pobresa a Torredembarra


Per tal sigui i debatuda i aprovada en el proper Ple.

Torredembarra és un municipi que està resultant durament afectat per la crisi econòmica. Segons dades de l’IDESCAT, a 31 de març de 2013 constaven a Torredembarra 1590 persones aturades (aproximadament un 52% d’homes i un 48% de dones). Si tenim en compte la població activa, aquest atur representa prop del 28%, superior a la mitjana de Catalunya en quasi bé 4 punts. Aquest atur s’ha produït per la dependència sobre el sector de la construcció, un dels més castigats per aquesta crisi, però a finals del 2012 quasi bé el 62% de la població aturada pervenia del sector serveis, molt per damunt del de la construcció, situat en un 24%.

Això implica que una part important de les empreses de la construcció establertes a la població han anat tancant portes deixant, fins i tot en alguns cassos, famílies senceres sense treball, però també els establiments lligats als serveis estan, ara per ara en una crisi evident.

Una dada molt important que també ens aporta l’IDESCAT és que la població en risc de pobresa o exclusió social ha passat a Catalunya del 22,2% l’any 2009 al 26,7% l’any 2011, dada que de ben segur és ara superior , i que la població amb privació severa va passat, en les mateixes dates, del 2 al 5,8%, quasi bé el triple.

Aquestes dades no ens són llunyanes. Formem part de Catalunya i ja hem vist que les nostres dades d’atur superen, fins i tot, la mitjana del país. Totes i tots som coneixedors de primera mà de les necessitats urgents per manca de manutenció, assessorament i altres atencions a moltes famílies de la Vila i de les dificultats per afrontar les problemàtiques associades a la manca d’ingressos que van des de no poder cobrir necessitats bàsiques, com l’accés a l’aigua i la llum, a l’alimentació fins a desnonaments del propi habitatge. També comencem a tenir coneixement de casos particulars de nenes i nens que acudeixen a l’escola amb evidències de manca d’aliment

Precisament el Parlament de Catalunya, ha aprovat dues mocions. La Moció 10/X, sobre les polítiques d’inclusió social i d’eradicació de la pobresa, impulsada pels diputats d’ERC el mes d’abril d’aquest mateix any i, justament la passada setmana, la Moció 56/X del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa energètica impulsada per IC que amplia els mateixos aspectes de la moció Republicana.

Val la pena destacar els aspectes bàsics d’aquestes mocions perquè inclouen algunes iniciatives que es poden emprendre, a nivell local, per donar el necessari suport a totes aquestes famílies de la Vila que viuen la problemàtica associada a una crisi econòmica creada per una nefasta gestió macroeconòmica que ara els toca patir.

Molt resumidament, i entre altres acords, hi ha els següents:

 • Promoure, de manera immediata, les mesures necessàries –incloses les normatives, si cal– per tal que les empreses subministradores d’energia i aigua potable no interrompin el subministrament per impagament si no tenen un informe dels serveis socials bàsics i si la unitat familiar rep uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional o es troba en una situació econòmica d’estat de necessitat.(Moció 10/X)
 • Crear, entre els serveis socials, educatius i sanitaris, un protocol per a detectar infants que puguin patir desnutrició.(Moció 10/X)
 • Crear una taula sobre pobresa energètica com a espai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d’alternatives i solucions, amb la participació de l’Administració local, associacions de consumidors, entitats socials, experts en aquesta matèria i empreses subministradores, amb diverses funcions, entre les quals garantir els subministraments vitals d’aigua, sanejament i energia, determinar tarifes socials reduïdes i impulsar bonus socials d’aigua.(Moció 56/X)
A nivell local, més enllà del treball que realitzen els Serveis socials hi ha tota una xarxa de persones que voluntàriament, associades en entitats del tercer sector social i, fins i tot, a títol individual, estan dipositant treball i aportacions econòmiques per mirar de pal·liar aquesta situació.

Per tant, en base a l’ampli acord assolit a nivell nacional pensem que, localment, es fa necessari també establir algun mecanisme que permeti recollir i canalitzar totes les iniciatives existents de manera coordinada i eficient.

A l’espera de la presentació dels pressupostos per al 2014, avancem algunes de les nostres prioritats en aquests temes socials:

 • Cal una redistribució justa dels ingressos municipals per donar sortida a la creixent problemàtica dels efectes de la crisi econòmica sobre la nostra població que incloguin una destinació prioritària als serveis socials però també a la promoció econòmica per contrarestar l’augment de l’atur
 • Cal establir algun tipus de mecanisme que garanteixi que no hi hagi cap tall dels subministraments bàsics, aigua, llum i aliment
 • Cal cercar solucions reals als desnonaments que es puguin arribar a produir
Per tant demanem que es debatin i passin a aprovació del Ple de la Corporació municipal, les següents propostes:

 1. Instar a l’Ajuntament de Torredembarra a la creació, a nivell municipal, d’una "Taula sobre pobresa" com a espai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d’alternatives i solucions, amb la participació de representants de tots els grups municipals de l’Administració local, entitats socials, experts en aquesta matèria i empreses subministradores d’aigua i energia, amb diverses prioritats , entre les quals garantir els subministraments vitals d’aigua, sanejament i energia, determinar tarifes socials reduïdes i impulsar bonus socials d’aigua.

  L’esmentada Taula s’ha de constituir en un termini no superior a 2 mesos a comptar a partir de l’aprovació d’aquest Acord i el Reglament de funcionament ha de comptar amb la col·laboració de totes les entitats que en formen part

 2. Crear, entre els serveis socials, educatius i sanitaris, un protocol per a detectar infants que puguin patir desnutrició i fer les gestions necessàries davant el Govern de la Generalitat per aconseguir la redistribució de les beques de menjador per tal que arribin als alumnes que més les necessiten i fer les accions necessàries per tal s’atorguin beques per tot l’import del cost en els casos necessaris, d’acord amb la moció 10/X aprovada pel Parlament de Catalunya.
 3. Encarregar a la regidoria competent l’elaboració i establiment de protocols d’actuació d’urgència per solventar situacions greus d’exclusió i de màxima necessitat, tot revisant i actualitzant, si s’escau, els expedients que hi hagi a Benestar Social.
 4. Crear un llistat d’habitatges desocupats i establir pactes amb els propietaris dels mateixos, generalment entitats bancàries i/o promotores i constructores, incloent els locals propietat de l’Ajuntament, per tal de poder ser ocupats temporalment en casos de desnonaments.
 5. Promoure la creació de mercats d’intercanvi d’objectes que altres persones poden fer servir i dur a terme una campanya de conscienciació entre la població en general perquè s’ajudi desinteressadament i s’aporti el que ells no consumeixin o no necessitin a aquest tipus de mercat.
 6. Insistir amb els supermercats i altres establiments d’alimentació perquè aportin al Rebost dels aliments de Torredembarra tot allò que no han venut, o que retiren de la venda perquè està a punt de caducar per a venda però no per a consum establint algun tipus de mesura per tal se’n sentin, també, part de la solució al problema de la pobresa
 7. Donar a conèixer entre la població l’existència del bonus social energètic, definit en l'article 2 i la disposició transitòria del RDL 6/2009, amb destinació als nomenats consumidors vulnerables, i que està participat econòmicament per les pròpies companyies elèctriques per tal d’ajudar a les persones que estan incloses en aquesta definició
 8. Instar a la companyia concessionària local del servei d’aigua a col·laborar en la creació, conjuntament amb l’Ajuntament de Torredembarra, d’un “bonus social local de l’aigua” aportant un fons econòmic que permeti donar suport als consumidors definits com a vulnerables mentre no es doni compliment en l’àmbit nacional a la moció 56/X del Parlament de Catalunya

Eduard Rovira i Montserrat Gassull
Grup municipal d’ERC
Torredembarra