ERC

21/7/13

Nota de Premsa: ERC té la ferma convicció que no és competència del Ple de Torredembarra la resolució del conflicte de les multes del radar


Torredembarra, dimecres 17 de juliol de 2013

COMUNICAT DE PREMSA

ERC té la ferma convicció que no és competència del Ple de Torredembarra la resolució del conflicte de les multes del radar

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Torredembarra manifesta que té la ferma convicció que no és competència del Ple la resolució del conflicte de les multes del radar. Aquesta resolució és un dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària convocada per demà.

ERC s’ha assessorat detingudament a mesura que avançava el cas del radar. En tot el procés, el tema no ha estat competència del Ple. I és que totes les competències delegables van ser delegades a la Junta de Govern Local; i totes les accions fetes en relació a les multes del radar han estat dictades per l’alcalde via decret.

L’equip de govern municipal vol ara que el Ple (un òrgan que s’ha quedat sempre al marge de totes les decicions) aprovi la resolució final sense que hi hagi un acord amb BASE (de la Diputació) segons el qual BASE renunciï a cobrar les despeses de tramitar les multes del radar. Dites despeses pugen a desenes de milers d’euros que l’Ajuntament haurà de pagar per la tramitació de les sancions i la seva retirada i/o devolució. Els diners a BASE suposen un cost molt elevat per a la ciutadania.

Per tot plegat, ERC no només es negarà a votar aquest punt, sinó que també demanarà responsabilitats a l’alcalde pel perjudici econòmic que això suposa per l’Ajuntament. Per tant, una vegada s’hagi valorat el cost de les multes anul·lades i de les retornades, “exigim que aquells que hi votin a favor ho paguin de la seva pròpia butxaca en comptes de fer-ho pagar a la ciutadania en general”.

Vot en contra de les dues empreses municipals

Pel que fa a un altre punt del Ple de demà, el Grup Municipal d’ERC anuncia que votarà en contra de les dues empreses municipals que l’equip de govern vol crear. Una és la societat mercantil per l’exercici d’activitats econòmiques en règim de lliure concurrència vinculades amb la prestació i gestió de serveis municipals de caràcter no essencial; que ERC troba del tot innecessària. I l’altra és per activitats d’infraestructura i urbanisme, TORREGESTIÓ (entitat pública empresarial -EPEL). En aquest darrer cas, el vot contrari d’ERC també es basa en un informe negatiu del secretari municipal.

El secretari municipal fa constar en un informe de 20 de març de 2013 que en la comissió encarregada de preparar la memòria que havia de sotmetre’s al ple hi hauria hagut d’haver representants de tots els grups polítics de l’ajuntament, i això no s’ha tingut en compte. Això d’una banda; de l’altra, tenint en compte la transcendència de l’entitat TORREGESTIÓ que es vol crear, amb àmplies funcions i potestats administratives, ERC considera que els òrgans de govern haurien de tenir la participació i el consens de tots els grups. Això mateix surt en un informe del secretari amb data 28 de juny de 2013, recolzant-se en la Sentència del Tribunal Suprem de 27 d’octubre de 2010 i de 29 d’octubre de 2010, sentències que modifiquen els estatuts de dues entitats locals que inicialment no contemplaven la participació de tots els grups municipals de l’ajuntament de cada cas.

Mocions d’ERC que es debatran en el Ple de demà

En un altre ordre de coses, en el Ple municipal de demà es debatran tres mocions del Grup Municipal d’ERC: una sobre la regulació de la mobilitat i dels espais públics de Baix a Mar; una altra de rebuig de la modificació de la llei d’horaris comercials i la de suport al pacte nacional pel dret a decidir. Ara bé, dues altres mocions presentades amb temps i forma correctes no van ser admeses dins de l’ordre del dia: una instava el govern de l’Estat espanyol a què modifiqui la llei hipotecària i reguli la dació en pagament, i una altra moció a favor de la transparència a les administracions públiques.