ERC

24/5/13

SENSE CONTRACTES


TRANSCRIPCIÓ DE LA XERRADA SOBRE ELS SERVEIS QUE REP L’AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA SENSE CONTRACTE O AMB EL CONTRACTE VENÇUT.

Eduard Rovira Gual, regidor del grup municipal d’ERC
Cal Maiam, 23 maig 2013

Avui parlaré dels serveis que rep l’Ajuntament sense que hi hagi un contracte en vigor, o tal com hi posa oficialment als informes de la interventora: “S’ha observat que no consta cap instrucció de procediment en relació a diverses factures i que no estan suportades per la corresponent contractació oportuna”.

Aquesta xerrada vol reflectir la veritable idiosincràsia del govern Masagué des del punt de vista de la gestió municipal. Per explicar-me millor voldria aclarir un parell de detalls de funcionament.

Quan l’Ajuntament ha de contractar un servei concret, prèviament s’ha de fer una autorització de despesa. Un cop feta aquesta autorització de despesa i la corresponent reserva de crèdit, amb la factura ja n’hi ha prou. Quan el cost del servei és superior a 18.000 euros s’ha de fer un procediment de concurrència pública.

Si es tracta d’un servei continuat, com els serveis de telefonia, manteniments periòdics, etc. s’ha de fer un contracte. I si aquest contracte és superior a 18.000 euros anuals o la seva durada és de més d’un any, s’ha de fer un procediment de concurrència pública (concurs o procediment negociat).

Evitar els concursos o procediments negociats ordinaris es pot fer en casos molt concrets d’urgència o singularitat que sempre s’han de justificar. Aquesta pràctica d’esquivar els procediments ordinaris ja l’hem observada (sense la deguda justificació) en els contractes de lloguer que ja hem qüestionat en un ple extraordinari, però també s’ha fet en altres casos com el de la neteja viària, que simulant una ampliació del contracte de recollida de la brossa s’ha atorgat a dit.

A banda d’aquests casos, en els quals no s’ha fet un procediment ordinari però que finalment hi ha un contracte, en general molts dels serveis exteriors que rep l’Ajuntament estan sense contracte o amb el contracte vençut sense renovar. Això obliga a fer cada final de mes “reparaments”, és a dir, aprovar les factures corresponents per Junta de Govern. Actualment aquesta competència la té la Junta de Govern per delegació del Ple, si no haurien de ser aprovats en sessió plenària. Aquesta situació no és greu si és ocasional i temporal, però tal i com ho tenim aquí és la demostració que la gestió municipal no es porta adequadament.

Només com una mostra, podem dir que en els darrers mesos s’han aprovat les següents quantitats amb aquest sistema de pagar les factures mitjançant “reparaments”:

20 desembre 2012
83.235,97€
17 gener 2013
173.750,91€
24 gener 2013
225.999,68€
21 febrer 2013
40.363,70€
21 març 2013
101.822,81€
27 març 2013
104.969,60€

I això no és d’ara, sinó que ja ho veig des que son regidor i rebo les actes de Junta de Govern.

Hi ha serveis que no han tingut mai un contracte; n’hi ha que s’han atorgat directament per ser de menys d’un any i menors de 18.000 euros i després s’han continuat sense fer cap mena de pròrroga; i n’hi ha que han vençut i ningú s’ha preocupat de prorrogar-los o renovar-los.

Cada mes, a les actes de les Juntes de Govern hi podem trobar el reparament de factures de proveïdors que es repeteixen un i un altre cop, mes rere mes:

Serveis de consultoria per assessoraments diversos. Aquest és un tema que ja hem denunciat en nombroses ocasions perquè és molt car i la seva utilitat només serveix al propi alcalde, per tal de prescindir del secretari de l’Ajuntament, o inclús per fer contrainformes.

20-dic-12
assessoraments diversos
juliol 2012
17.405,00€
28-dic-12
assessoraments diversos
octubre 2012
21.683,20€
24-ene-13
assessoraments diversos
nov-des 2012
35.676,85€
21-mar-13
assessoraments diversos
Gener 2013
16.153,50€

Manteniment zones verdes: 2.060 eur / mes = 24.720 eur / any

Manteniment, neteja i vigilància pàrquing Filadors: 9.645,96 €/mes. Aquest tema mereixeria tot un monogràfic. No sabem perquè l’alcalde s’entesta en subexplotar-lo. Potser això de traslladar el mercat al C/ Filadors és per fer 4 duros tots els dimarts.

Electricitat: En aquest cas hi havia un contracte amb efecte 1 de juliol 2010 per un any, i era prorrogable per un any més. És a dir que com a màxim el contracte era bo fins al juny de 2012. El dia 17 de gener de 2012 la Cap de Contractació va advertir a la Regidoria de Serveis que el contracte vencia a finals de juny però no se’n va fer cas i es va continuar amb el servei amb el contracte vençut. Ara s’ha produït un fet inesperat: La comercialitzadora d’electricitat ha estat inhabilitada per una ordre ministerial publicada el 18 de febrer i hi havia un mes per canviar de proveïdor (fins 18 de març) o passar a una comercialitzadora d’ “últim recurs” amb un recàrrec. Fins al Ple del passat dijous no s’ha iniciat l’expedient per fer el nou contracte. Si s’hagués iniciat l’expedient el Ple de març hauríem guanyat dos mesos i, per tant, estalviat dos mesos de recàrrecs.

Assistència informàtica. Aquí hem de parlar del manteniment del programa de gestió per 4.961,00 eur/mes. Segons m’han dit el programa de gestió municipal és força bo, però què passaria si un dia deixa de funcionar? No hi ha un contracte que obligui a cap de les dues parts.

Manteniment informàtic. Això és el manteniment dels ordinadors i sistemes en general, per 7.191,74 eur/més. És personal extern que treballa dins l’ajuntament sense cap contracte en vigor.

Manteniment enllumenat public. 7.260,00 eur/mes.
Neteja del pavelló Sant Jordi i del pavelló dels Caus
Serveis de telefonia: Amb aquest tema la gràcia és que l’ajuntament treballa amb diversos proveïdors.
Lloguer de la nau de l’arxiu. 2.833,31 eur/mes
Recollida de residus (oct-des 2012: 6.903,71 eur)
Explotació de la Piscina (set-oct 3.745 eur; nov-des 7.351 eur)
Manteniment piscina (1.387,80 eur/mes)
Càtering llar d’infants (novembre 1.998 eur; desembre 3.038 eur)
Control de mosquits.
Consum de fotocòpies.
Serveis de control de plagues de l’arxiu.
Gas-oil dipòsit brigada
Gasolinera, vehicles brigada i medi ambient.
Gas de calefacció
Manteniment de semàfors.
Manteniment calefacció: 3.575 eur un semestre.
Manteniment de Cal Maiam.
Manteniment ascensor.
Manteniment sistema antiincendis.
Atenció psicològica dona.
Manteniment parquímetres
Servei d’ambulància.
Anàlisis piscina.
Alarma pàrquing.

A part dels serveis que necessiten contracte, ja he dit que els serveis puntuals necessiten una autorització de despesa prèvia. N’he assenyalat una molt curiosa:
Assistència tècnica redacció pla parcial eixample/la sort, 17.995,00 eur. Només falten 5 euros per arribar a 18.000. Però podrien haver fet l’autorització de despesa prèviament. La redacció d’un pla parcial no és una cosa que es faci de pressa.

Si bé hi ha serveis que no es veuen perjudicats per aquest sistema, en moltes ocasions el servei podria millorar, i el cost quedaria reduït si hi hagués un contracte fet amb el corresponent procediment de concurrència. D’altra banda, l’absència de contracte crea inseguretat jurídica per les dues parts.

He pogut copsar opinions diverses del perquè d’aquesta actitud del Govern Masagué, però en destacaria dos punts de vista:

Primer punt de vista: que tots aquests contractes formalment han de ser fets amb la participació de la Cap de Contractació i del Secretari, i això no li agrada a l’alcalde. Aquest argument quedaria demostrat amb l’expedient de contractació del subministrament d’electricitat i gas que es va iniciar al darrer ple: la secretària de la mesa de contractació no és cap d’aquests dos funcionaris.

I segon punt de vista: Que la situació de precarietat de tots els contractes li permet jugar amb els pagaments, endarrerint-los si li convé per tenir als proveïdors més collats.

Jo soc de l’opinió del primer punt de vista. En canvi, en relació als treballadors de la casa, siguin funcionaris o personal laboral, sí que crec que fa servir una tàctica que s’acosta a aquesta segona manera de veure-ho.

És a dir, que crec que en molts casos es fan servir les productivitats i les gratificacions per premiar als treballadors fidels i per castigar als crítics.

M’explicaré: L’ajuntament té una plantilla d’uns 250 treballadors, i cada mes, més de la meitat reben complements de productivitat i/o gratificacions.

La legislació vigent diu que hi pot haver gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball, que en cap cas poden ser fixes en la quantia ni periòdiques. Això serien les hores extres.

I el complement de productivitat té per finalitat retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès o la iniciativa amb què el funcionari desenvolupa el seu treball. L’apreciació de la productivitat s’ha de realitzar en funció de circumstàncies objectives relacionades directament amb l’exercici del lloc de treball i amb els objectius que li siguin assignats.

En realitat s’observa que la majoria de productivitats són purament rutinàries, la qual cosa vol dir que la major part de la plantilla està mal retribuïda de base per la feina que fa, o que els llocs de treball no estan ben estructurats.

Una prova que les productivitats es fan servir inadequadament és que les retallades sobre els sous que va obligar a fer el govern Rajoy des de Madrid l’any 2010, és a dir una rebaixa de sou d’un 10% de tots els treballadors, no es van veure reflectides en un estalvi en el pressupost de despeses de personal de l’Ajuntament, que va gastar el mateix. I en canvi alguns treballadors sí que ho van notar.

En el tema del personal convé actualitzar la Relació de Llocs de Treball (RLT). I en el tema dels contractes s’ha de començar de seguida a regularitzar la situació. Segur que estalviarem diners i guanyarem servei i seguretat jurídica.