ERC

12/7/14

PACTE DE RESPONSABILITAT I PER L'ELECCIÓ D'UN NOU ALCALDE A TORREDEMBARRA FINS FINALITZAR L'ACTUAL MANDAT

Reunides les persones sotasignants, en representació dels grups municipals detallats al peu d’aquest document,

MANIFESTEN


El 26 de juny va tenir lloc a l’Ajuntament de Torredembarra una situació excepcional consistent en el registre de les dependències municipals per part de la Guàrdia Civil que va acabar amb la detenció i trasllat al jutjat de l’alcalde i la resta de membres de l’equip de Govern. Encara a dia d’avui l’alcalde es troba en presó preventiva, comunicat i sense fiança, el cas es troba en secret de sumari i ha estat designat alcalde accidental, el Sr. Enric Grangel, cap de llista del PSC, per tal de poder convocar els plenaris que permetran acceptar la renúncia de l’alcalde Sr. Daniel Masagué i la del  regidor Sr. José Oviedo.

Durant més de quinze dies l’ajuntament de Torredembarra ha estat sense govern municipal efectiu. Davant aquesta situació d’ingovernabilitat i la possibilitat de creació d’una comissió gestora municipal per acord de Consell de Ministres Espanyol en compliment del Decret 78/1998, de 17 de març, pel qual es regulen les comissions gestores municipals,  la responsabilitat de mantenir la governabilitat amb els efectius locals ens porta a subscriure un ACORD per substituir l’anterior alcalde que ja ha dimitit dels seus càrrecs.

Aquest ACORD es basa en els PACTES següents

 

PACTES


Primer.- Es proposa com alcalde de Torredembarra al Sr. Enric Grangel, cap de llista del PSC, segona llista municipal més votada després de CIU en les eleccions del 2011.

Segon.- Un cop elegit l’alcalde, es treballarà per constituir un govern el més ampli possible en el qual únicament tindran regidories delegades aquells regidors i regidores que no continuïn en situació d’imputats com a conseqüència de l’actuació del 26 de juny de 2014

Tercer.- El nou govern tindrà com a principal objectiu  garantir  la governabilitat de Torredembarra fins la finalització del present mandat

Quart.-  Es traspassaran a la Junta de Govern Local (JGL) totes aquelles atribucions que actualment ostentava  l’alcaldia i que  poden ser traspassades a  aquest òrgan de govern.

Cinquè.- El plenari de l’Ajuntament tindrà totes aquelles competències que s’havien delegat a la JGL al començament de l’actual mandat. Tanmateix, es modificarà el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per tal de fer sessions plenàries i comissions informatives amb una periodicitat mensual.

Sisè.- Per tal de permetre als regidors i regidores que no ostentin cap regidoria delegada col·laborar amb la governabilitat de Torredembarra es crearan comissions de treball especifiques amb representació de tots els grups municipals i els tècnics i tècniques de l’Ajuntament que es requereixin per assessorar aquestes comissions.

Setè.- Atesa la realitat social del moment cap regidor ni regidora de l’Ajuntament tindrà dedicació exclusiva ni parcial i s’ajustaran les seves percepcions econòmiques per assistències a l’esmentada realitat social

Vuitè.- Es garantirà el funcionament col·legiat de tots els regidors i regidores en les decisions més importants

Novè.- S’ emprendran les accions urgents que es detallen a continuació:

1.      Tancar les empreses públiques creades no operatives
2.      Eliminar els càrrecs de confiança o restituir-los on els pertoqui quan no sigui possible la  extinció dels seus llocs de treball
3.      Es reglamentaran els pagaments de les productivitats i s’eliminaran les arbitràries existents
4.      Obertura de la JGL a l’assistència de tots els regidors i regidores.
5.      Tots els Grups Municipals signants d’aquest acord tindran representant a la JGL amb dret a vot
6.      Normalitzar la situació de la neteja viària,  els lloguers injustificats i altres contractes que puguin ser declarats nuls o anul·lables
7.      Executar els acords de ple aprovats incloses les comissions d’estudi i treball.
8.      Fer un inventari de tots els expedients municipals
9.      Canviar l’actual lletrat extern de l’Ajuntament
10. Dur a terme, amb la màxima urgència, una auditoria econòmica per tal de conèixer la situació en que es troba l’Ajuntament


Desè.- Es donarà a conèixer a tota la població de Torredembarra el perquè d’aquest acord i el seu contingut
Torredembarra, 12 de juliol de 2014